Itt vagyunk: Főoldal
Mottó

Rajtunk, egyéneken múlik, hogy megtegyünk mindent, amit lehet, bármilyen kevés is az. Az, hogy egy lámpa lekapcsolása jelentéktelennek tűnik, még nem jelenti azt, hogy nem kell megtennünk. (XIV. Dalai Láma)

 

Módosított elemek

Az összes nemrég módosított elem a legrégebbiekkel kezdve.
Event Környezetvédelmi Világnap - A teremtés 21. ünnepe Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2011. május 20., 11:49
A Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend 21. ünnepe - Az idei konferencia címe: Az önként vállalt csend.
Article Teremtésvédelem - feladat és esély Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. október 11., 22:05
Nagy­já­ból egy idő­ben – 2008-ban – je­lent meg a Lu­ther Ki­adó gon­do­zá­sá­ban A te­rem­tés ün­ne­pe cí­mű ta­nul­mány­gyűj­te­mény, il­let­ve a Ma­gyar Ka­to­li­kus Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia kör­le­ve­le a te­rem­tett vi­lág vé­del­mé­ről, va­la­mint a hoz­zá­kap­cso­ló­dó há­rom ki­ad­vány. A ka­to­li­kus egy­ház­ban fo­lyó te­rem­tés­vé­del­mi mun­ká­ról No­bi­lis Má­rió püs­pö­ki ta­ná­csost, a Sa­pi­en­tia Szer­ze­te­si Hit­tu­do­má­nyi Fő­is­ko­la ta­nár­se­géd­jét, az Or­szá­gos Lel­ki­pász­to­ri In­té­zet (OLI) igaz­ga­tó­ját kér­dez­tük. Jerabek-Cserepes Csilla interjúja
Page Globális generáció Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. október 11., 21:56
Meghívó a Bocs Alapítvány őszi műhelymunkáira
Page A teremtett világ sóvárogva vár... (Róm 8,19) - Ökumenikus teremtésünnepi istentisztelet Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. október 11., 21:41
2010. szeptember 26-án 16 órakor közös teremtésünnepi istentiszteleten vehettünk részt a Budai Ciszterci Szent Imre Templomban. Ezzel megkezdődött a teremtésvédelem hete, amelyet a római katolikus, evangélikus és református egyházak közösen ünnepelnek meg. Fotó: Kalocsai Richárd
Page A teremtés ünnepének ökumenikus előkészítése Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. október 11., 21:30
2010. június 4-én első ízben ült össze az őszi teremtésvédelem hetét előkészítő ökumenikus munkacsoport a Déli Egyházkerület püspöki hivatalában. A megbeszélésen az Ararát munkacsoport tagjain kívül jelen voltak a katolikus és a református egyház képviselői is. Fotó és szöveg: Jerabek-Cserepes Csilla.
File 2010. Szeptember 26. 16.00 óra - Ünnepeljük együtt a teremtés hetét! Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. október 11., 21:22
Az evangélikus, katolikus és református egyházak Magyarországon több-kevesebb ideje már foglalkozni kezdtek a keresztény ember felelősségével a teremtett világ iránt, és eziránt elkötelezett munkacsoportjaik egymással is felvették a kapcsolatot. Ennek jegyében közös ökumenikus teremtésünnepi istentiszteletre kerül sor, amelyre tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit 2010. szeptember 26-án 16 órakor! Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre templom, XI., Villányi u. 25. (A Móricz Zsigmond körtér közelében) Az ökumenikus istentiszteleten szolgálnak: Gáncs Péter, evangélikus püspök Steinbach József, református püspök Udvardy György, római katolikus püspök
Article Ha­csak ko­mo­lyan át nem gon­dol­juk Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 25., 00:02
1.: ener­gia­ta­ka­ré­kos­ság - Gadó György Pál írása.
Article Mit ta­nul­ha­tunk a ter­mé­sze­ti né­pek­tõl? Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:54
Gadó György Pál írása.
Folder 2010 Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:41
Az idei évben megjelent cikkek. Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
Article A Szent­írás nö­vé­nye­i­nek vi­lá­gá­ban Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:40
Gyermek-bibliaköri sorozat Cinkotán
Article Med­ve­hagy­ma és PET-pa­lack Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:35
Sánta Anikó írása.
Article „A sze­re­tet glo­ba­li­zá­ci­ó­ja” a min­den­na­pok gya­kor­la­tá­ban Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:32
Né­hány he­te ke­re­sett meg Ko­vács Már­ta, aki egy evan­gé­li­kus szer­ze­teskö­zös­ség ala­pí­tá­sát ter­ve­zi, mely­nek öko­ló­gi­ai vo­nat­ko­zá­sai is van­nak. Ami­kor ta­lál­koz­tunk, ér­dek­lőd­ve hall­gat­tam ter­ve­it, cél­ja­it, mo­ti­vá­ci­ó­it. Be­szél­ge­té­sünk után kér­tem, hogy né­hány kér­dés­ben az ol­va­sók­kal is ossza meg gon­do­la­ta­it. Kodácsí-Simon Eszter interjúja.
Article Tükörben a világ Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:29
Ajánló. Ki­ál­lí­tás az em­be­ri ter­mé­szet­ről és a fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés­ről.
Article Bizalom és minőség Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:24
2010 ja­nu­ár­já­ban meg­nyílt az el­ső ta­nya­si áruk bolt­ja Bu­da­pest XVI­II. ke­rü­le­té­ben, a Ha­van­na-la­kó­te­le­pen. A bolt meg­nyi­tó­ján Ba­logh Jó­zsef, a Ma­gyar­or­szá­gi Ta­nyá­kon Élők Egye­sü­le­té­nek el­nö­ke ki­emel­te: a kez­de­mé­nye­zés­sel a vá­ros és a vi­dék egy­aránt nyer­het, mi­vel a fő­vá­ro­si­ak ki­vá­ló mi­nő­sé­gű ma­gyar ter­mé­kek­hez jut­nak, a ta­nyán élők pe­dig ér­té­ke­sí­te­ni tud­ják ter­mé­ke­i­ket. Ch­la­dek Ti­bor­ral, a kez­de­mé­nye­zés evangé­li­kus öt­let­gaz­dá­já­val, a bolt társ­tu­laj­do­no­sá­val be­szél­get­tünk. Jerabek-Cserepes Csilla interjúja.
Article Avatar Erdélyben Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:18
Az Ava­tar, James Ca­me­ron 2009 de­cem­be­ré­ben bemutatott film­je va­ló­szí­nű­leg még so­ká­ig büsz­kén vi­sel­he­ti a leg­drá­gább és leg­lát­vá­nyo­sabb film ti­tu­lust. A há­rom­di­men­zi­ós lát­vány so­ka­kat le­nyű­göz, a tör­té­net pe­dig sú­lyos tár­sa­da­lom­kri­ti­kát fo­gal­maz meg: az em­be­rek meg­tá­mad­ják a Pan­do­rán élő benn­szü­löt­te­ket, azért, hogy a föld­jük­ben ta­lál­ha­tó ér­té­kes kö­ve­ket meg­sze­rez­zék, és eb­ből ha­tal­mas va­gyon­ra te­gye­nek szert. Gömböcz Elvira írása.
Article Új­ra­pa­pír a könyv­ki­adó­ban Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:15
A Hul­la­dék Mun­ka­szö­vet­ség (Hu­musz) már­ci­us 1-jé­re már má­so­dik al­ka­lom­mal hir­det­te meg az új­ra­pa­pír vi­lág­nap­ját. Cél­juk, hogy mi­nél szé­le­sebb kör­ben is­mert­té és el­fo­ga­dot­tá te­gyék az új­ra­pa­pír ér­té­ke­it, s így nö­vel­jék a fel­hasz­ná­lá­sát. Töb­bek kö­zött en­nek ak­tu­a­li­tá­sa kap­csán ke­res­tük meg a Lu­ther Ki­adót, az egyik olyan he­lyet egy­há­zunk­ban, ahol a leg­több pa­pírt hasz­nál­ják. Kodács-Simon Eszter interjúja Kendeh K. Péterrel, a Luther Kiadó vezetőjével.
Article Felelősségvállalás a környezetért Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:07
Kodácsy-Simon Eszter interjúja Szarka István lelkésszel
Article Püs­pö­ki szol­gá­lat és te­rem­tés­vé­de­lem Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 22:58
Gáncs Pé­tert, a Dé­li Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­két a te­rem­tés­vé­de­lem ügyé­nek ha­zai fel­ka­ro­lá­sá­ról, a kez­de­ti lé­pé­sek­ről, a püs­pö­ki hi­va­ta­li ügy­in­té­zés „kör­nye­zet­ba­rá­to­sí­tá­sá­nak” le­he­tő­sé­ge­i­ről és sze­mé­lyes élet­vi­te­lé­ről kér­dez­tük.
Article Ja­pán­tól Nagy­kö­rű­ig Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 22:56
Gadó György Pál in­ter­júja Si­mó Áron kör­nye­zet­gaz­dál­ko­dá­si ag­rár­mér­nök­kel (2.)
Article Mégis?! Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 22:52
Ezen a té­len iga­zán meg­ta­pasz­tal­hat­juk az idő­já­rás sze­szé­lye­it: hi­deg- és me­leg­re­kor­do­kat, né­ha pe­dig nap­sü­tést, ha­va­zást és ónos esőt egy nap alatt. Re­mény­ség sze­rint 2010-re ki­tű­zött cél­ja­ink, fel­ada­ta­ink, az új év­re tett ígé­re­te­ink és el­ha­tá­ro­zá­sa­ink nem fosz­la­nak sem­mi­vé úgy, mint a ja­nu­á­ri dél­előt­tön gon­dos mun­ká­val fel­épí­tett hó­em­ber né­hány óra alatt… Jerabek-Cserepes Csilla írása.