Itt vagyunk: Főoldal Ararát rovat 2009

2009

Az idei, legújabban megjelenő cikkek. Rovatgazda: Kézdy Edit.

Article Tisz­ta vi­zet a kan­csó­ba!
Szü­le­ink­nél, a va­sár­na­pi, ün­ne­pi ebé­de­ken rend­sze­re­sen is­mét­lő­dik egy je­le­net. Mi­kor in­ni­va­lót kí­nál­nak, a töb­bi­ek osz­toz­nak az ás­vány­ví­zen, én pe­dig ki­me­gyek a kony­há­ba, hogy csap­vi­zet tölt­sek a po­ha­ram­ba. A lát­szat el­le­né­re nem lét­ele­mem, hogy a va­sár­na­pi ebéd köz­ben is de­monst­rá­ci­ót szer­vez­zek, de so­kat ron­ta­na az ün­ne­pi han­gu­la­to­mon, ha el­dob­ha­tó mű­anyag pa­lack­ból kel­le­ne vi­zet töl­te­ni a po­ha­ram­ba. Szü­le­im és fe­le­sé­gem szü­lei alap­ve­tő­en tü­rel­mes em­be­rek, né­ha már az is elő­for­dul, hogy a ked­ve­mért csap­víz is ke­rül az asz­tal­ra. Há­lás va­gyok az Evan­gé­li­kus Élet­nek, hogy most vég­re rész­le­te­seb­ben is el­ma­gya­ráz­ha­tom, hogy mi az oka kü­lönc vi­sel­ke­dé­sem­nek. - Gadó György Pál írása.
Article Ha ezt Hat­sek lát­ná!
Hat­sek Bé­la mű­sze­rész 1895-ben ho­zat­ta be Bu­da­pest­re az el­ső au­to­mo­bilt. A ko­csi nagy fel­tű­nést kel­tett, hi­szen olyan han­got adott, hogy a já­ró­ke­lők at­tól tar­tot­tak, bár­me­lyik pil­la­nat­ban fel­rob­ban­hat. Gyors­nak tűnt, de azért nem ve­het­te fel a ver­senyt a lo­vas ko­csik­kal. Ha­ma­ro­san Tör­ley Jó­zsef pezs­gő­gyá­ros is au­to­mo­bilt vá­sá­rolt, és bár sze­mé­lye­sen Hat­sek ha­ma­ro­san fel­ad­ta a küz­del­met a mű­sza­ki ne­héz­sé­gek­kel és a dü­hö­sen ki­a­bá­ló és do­bá­ló já­ró­ke­lők­kel, meg­kez­dő­dött az au­tók di­a­dal­út­ja. - Gadó György Pál írása.
Article Au­tó­böjt
A böjt idén feb­ru­ár 25-étől áp­ri­lis 11-éig tart. Az au­tó­böjt Auszt­ri­á­ban egy nap­pal to­vább. A fel­hí­vást meg­fo­gal­ma­zó oszt­rák evan­gé­li­kus és ka­to­li­kus egy­ház alig­ha­nem úgy gon­dol­ta, hogy ha va­la­ki ké­pes ar­ra, hogy ham­va­zó­szer­dá­tól hús­vé­tig egy­ál­ta­lán nem vagy csak na­gyon ke­ve­set au­tóz­zon, ak­kor kár len­ne a hús­vét­ját kör­nye­zet­szennye­zés­sel el­ron­ta­nia. - Gadó György Pál írása.
Article Csen­des­nap a te­rem­tés vé­del­mé­ben
Ol­va­só­ink ha­ma­ro­san meg­is­mer­ked­het­nek a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház Ara­rát te­rem­tés­vé­del­mi mun­ka­cso­port­já­nak fel­hí­vá­sá­val, mely ar­ra buz­dít­ja a gyü­le­ke­ze­te­ket és az is­ko­lá­kat, hogy 2009. szep­tem­ber 27. és ok­tó­ber 1. kö­zött tart­sa­nak te­rem­tés­vé­del­mi he­tet. A sop­ro­ni Ber­zse­nyi Dá­ni­el Evan­gé­li­kus (Lí­ce­um) Gim­ná­zi­um, Kol­lé­gi­um és Szak­kép­ző Is­ko­lá­nak nem volt szük­sé­ge biz­ta­tás­ra ah­hoz, hogy ta­valy no­vem­ber 19-én csen­des­na­pot tart­son. Re­mél­jük, hogy Mes­ter­há­zy Ba­lázs is­ko­la­lel­kész be­szá­mo­ló­ját ol­vas­va so­kan ked­vet kap­nak az őszi kö­zös ün­nep­lés­hez. (K. E.)
Article Ta­vasz van! Gyö­nyö­rű!
Jó­zsef At­ti­la ti­zen­ki­lenc éves ko­rá­ban ír­ta ta­vasz­ün­nep­lő ver­sét, amely­nek mon­da­ni­va­ló­ja egé­szen egy­sze­rű: „Mit be­szélsz? ko­rai? Nem volt itt so­se tél! / Pat­tantsd ki a szí­ved, elő a rü­gyek­kel…” Iga­zán a ti­zen­ki­lenc éve­sek tud­nak örül­ni a ta­vasz­nak, de idő­seb­bek is át­él­he­tik szép­sé­gét. Ar­ra biz­ta­tok min­den­kit, hogy ha te­he­ti, ün­ne­pel­jen a ter­mé­szet­ben! Egye­dül, pár­já­val, csa­lád­já­val, ba­rá­ta­i­val, gyü­le­ke­ze­ti ki­rán­du­lá­son. - Gadó György Pál írása.
Article „El­köl­tö­zöm, az biz­tos”
Har­minc év­vel ez­előtt if­jú­sá­gi órá­ink és ki­rán­du­lá­sa­ink gya­ko­ri té­má­ja volt, hogy Bu­da­pest túl nagy vá­ros. „Én el­köl­tö­zöm, az biz­tos” – mond­tam ak­ko­ri­ban, fő­leg azért, mert von­zód­tam a ter­mé­szet­kö­ze­li élet­hez. Is­me­rek va­la­kit, aki nem csak ter­vez­ge­tett. Dr. Dőry Ist­ván 49 éves, négy­gye­re­kes csa­lád­apa két éve egy kis fa­lu­ban él. Mi­ért? Ho­gyan? Mi kö­ze en­nek a fenn­tart­ha­tó élet­hez? Be­szél­ge­tés dr. Dőry Ist­ván­nal – 1. rész
Article „El­köl­tö­zöm, az biz­tos” - 2. rész
Dr. Dőry Ist­ván 49 éves, négy­gyer­me­kes csa­lád­apa, két éve egy kis fa­lu­ban él. Mi­ért? Ho­gyan? Mi kö­ze en­nek a fenn­tart­ha­tó élet­hez? Az aláb­bi­ak­ban két he­te meg­kez­dett be­szél­ge­té­sünk foly­ta­tá­sát ol­vas­hat­ják.
Article Mit ta­nul­ha­tunk a ter­mé­sze­ti né­pek­tõl?
Gadó György Pál írása.
Article Ha­csak ko­mo­lyan át nem gon­dol­juk
1.: ener­gia­ta­ka­ré­kos­ság - Gadó György Pál írása.
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek