Itt vagyunk: Főoldal Ararát rovat 2009 Csen­des­nap a te­rem­tés vé­del­mé­ben

Csen­des­nap a te­rem­tés vé­del­mé­ben

Ol­va­só­ink ha­ma­ro­san meg­is­mer­ked­het­nek a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház Ara­rát te­rem­tés­vé­del­mi mun­ka­cso­port­já­nak fel­hí­vá­sá­val, mely ar­ra buz­dít­ja a gyü­le­ke­ze­te­ket és az is­ko­lá­kat, hogy 2009. szep­tem­ber 27. és ok­tó­ber 1. kö­zött tart­sa­nak te­rem­tés­vé­del­mi he­tet. A sop­ro­ni Ber­zse­nyi Dá­ni­el Evan­gé­li­kus (Lí­ce­um) Gim­ná­zi­um, Kol­lé­gi­um és Szak­kép­ző Is­ko­lá­nak nem volt szük­sé­ge biz­ta­tás­ra ah­hoz, hogy ta­valy no­vem­ber 19-én csen­des­na­pot tart­son. Re­mél­jük, hogy Mes­ter­há­zy Ba­lázs is­ko­la­lel­kész be­szá­mo­ló­ját ol­vas­va so­kan ked­vet kap­nak az őszi kö­zös ün­nep­lés­hez. (K. E.)

 

„»Gon­dol­kodj glo­bá­li­san, cse­le­kedj lo­ká­li­san!« A kör­nye­zet­vé­dők ré­gi jel­mon­da­ta fog­lal­ja össze szá­mom­ra ezt a mai na­pot. Ma a kö­zös is­ko­lai csen­des­nap ke­re­té­ben meg­pró­bál­tunk elő­re­te­kin­te­ni. Nem tud­juk, mit hoz a hol­nap. Amit sej­tünk be­lő­le, az meg nem na­gyon tet­szik. Tu­dom, hogy min­den­ki­nek más elő­adás, be­szél­ge­tés ju­tott a mai nap fo­lya­mán. Min­den­kép­pen egy do­log kell, hogy tu­da­to­sul­jon ben­nünk, ez pe­dig a nem­zet­kö­zi szo­li­da­ri­tás­ról szó­ló ki­ál­lí­tás jel­mon­da­ta: »For­máld Te is a vi­lá­got!« Igen, van le­he­tő­sé­günk! Ne higgyünk azok­nak, akik azt mond­ják, hogy nin­csen, tö­rőd­jünk be­le a vi­lág­fo­lya­ma­tok­ba!

Őszin­tén meg­mon­dom, ki­fe­je­zet­ten fruszt­rált a hét ele­jén, hogy nem ta­lál­tam a vá­ros­ban annyi új­ra­hasz­no­sí­tott pa­pírt, hogy ar­ra fény­má­sol­hat­tuk vol­na az is­ten­tisz­te­le­ti li­tur­gi­át. Pe­dig az lett vol­na az iga­zi, nem? Nem­csak be­szél­ni va­la­mi­ről, ha­nem ten­ni is. Ezért gon­do­lom, hogy ez a mos­ta­ni is­ten­tisz­te­let nem egy­sze­rű­en egy csen­des­nap le­zá­rá­sa, ha­nem ami fon­to­sabb: most kez­dő­dő egyé­ni és kö­zös éle­tünk nyi­tó is­ten­tisz­te­le­te. Mos­tan­tól ar­ra fo­gok fi­gyel­ni, hogy mi­lyen cso­dá­la­tos Is­te­nünk te­rem­tett vi­lá­ga! Ar­ra fi­gyel­he­tek, hogy ezt a boly­gót nem atyá­ink­tól örö­köl­tük, ha­nem uno­ká­ink­tól kap­tuk köl­csön. Le­het, hogy már ma es­te egy perc­cel rö­vi­debb ide­ig fo­gok zu­ha­nyoz­ni. Meg­lá­tom, hogy ezek az Úr­is­ten rend­jé­hez tar­to­zó dol­gok! Rend – ami­kor nem lé­pünk át ha­tárt! Egész év­ben er­re fi­gye­lünk az áhí­ta­tok so­rán is. Hát ne lép­jük át ezt a ha­tárt! Az Úr­is­ten rend­jé­nek ha­tá­rát, ame­lyet még a ma­da­rak és a li­li­o­mok is is­mer­nek (Mt 6,26.28–29).”

Az elő­ző mon­da­tok rész­le­tek egy ige­hir­de­tés­ből. Azon a csen­des­na­pon hall­hat­ták a lí­ce­um di­ák­jai és ta­ná­rai, ame­lyen a fe­le­lős­ség volt a kulcs­szó. Fe­le­lős­sé­günk egy­má­sért, a kö­rü­löt­tünk lé­vő te­rem­tett vi­lá­gért és a tő­lünk tá­vol – ná­lunk sok­kal rosszabb kö­rül­mé­nyek kö­zött – élő test­vé­re­in­kért.

A nap prog­ram­já­hoz tar­to­zott a Ma­gyar Öku­me­ni­kus Se­gély­szer­ve­zet ván­dor­ki­ál­lí­tá­sa is, mely­nek cí­me: For­máld Te is a vi­lá­got! Mi is fon­tos­nak tart­juk, hogy di­ák­ja­ink lá­tó­kö­rét tá­gít­suk, és fel­hív­juk fi­gyel­mü­ket ar­ra, hogy mennyi­re má­sok egy har­ma­dik vi­lág­be­li gyer­mek prob­lé­mái, mint eu­ró­pai tár­sa­i­ké. Az igaz­ság nem biz­tos, hogy ná­lunk van. Sőt!

Sze­ret­tünk vol­na rá­mu­tat­ni, hogy ke­resz­tény­ként mi­ért kell fog­lal­koz­nunk ezek­kel a kér­dé­sek­kel. Eh­hez re­mek elő­adó­kat tud­tunk hív­ni, és is­me­ret­ter­jesz­tő elő­adá­sok­kal, in­ter­ak­tív be­szél­ge­té­sek­kel, öko­ló­gi­ai tár­sas­já­ték­kal és egyéb mód­sze­rek­kel igye­kez­tünk hoz­zá­se­gí­te­ni a di­á­ko­kat ah­hoz, hogy él­he­tőbb hellyé te­gyük ezt a cso­dá­la­tos Föl­det. Elő­adó­ink kö­zött vol­tak ke­resz­tény kör­nye­zet­mér­nö­kök, gyógy­sze­ré­szek, táp­lál­ko­zás­sal fog­lal­ko­zó szak­em­be­rek és el­hi­va­tott te­rem­tés­vé­dő teo­ló­gu­sok. A nap zá­ró is­ten­tisz­te­le­te­ként pe­dig a te­rem­tés ün­ne­pét tar­tot­tuk meg a Lu­ther Ki­adó ál­tal né­hány hó­nap­ja meg­je­lent, ha­son­ló cí­mű könyv­ben ta­lál­ha­tó li­tur­gia alap­ján.

Hi­szem, hogy ha­son­ló na­po­kat tart­va is­ko­lá­ink el­in­dít­hat­ják a di­á­ko­kat azon az úton, amely nem­csak egy­sze­rű­en kör­nye­zet­tu­da­tos­sá te­szi őket, ha­nem va­ló­ban a Te­rem­tő mun­ká­ját is­mer­he­tik fel éle­tük mi­nél több te­rü­le­tén. És ha még azt is meg­hall­juk, hogy az egész vi­lág (!) só­vá­rog­va vár­ja az Is­ten fi­a­i­nak meg­je­le­né­sét, ak­kor a jé­zu­si élet­mű­vet is sok­kal tel­je­seb­ben ért­jük. Kö­szö­net­ként – sőt ta­lán aján­lás­ként is – hadd áll­jon itt meg­hí­vott elő­adó­ink név­so­ra, il­let­ve az ál­ta­luk ve­ze­tett prog­ra­mok lis­tá­ja.

And­rássy Pé­ter: Lát­tam, Uram, he­gye­i­det! Ba­las­kó Mó­ni­ka: Ener­gia­ta­ka­ré­kos­sá­gi tár­sas­já­ték/ve­tél­ke­dő; Ben­ko­vics Sán­dor: Elő­adás a kör­nye­zet­tu­da­tos­ság­ról + öko­ló­gi­ai drá­ma­já­ték; Bog­dá­nyi Má­ria: Táp­lál­jon a táp­lá­lék, él­tes­sen az élel­mi­szer! Bő­sze Ba­lázs: Öko­ló­gia és köl­té­szet; Fried­rich Ist­ván: Öko­fa­lu; Hárs Oli­vér (Cas­ta­nea Kör­nye­zet­vé­del­mi Egye­sü­let): Át­vál­to­zás; Hor­váth Lú­cia: Az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás­ról; Il­lés Pé­ter: Sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tés és ami mö­göt­te van; Joób Márk: A Rá­ba hab­zá­sá­ról – szent­gott­hár­di til­ta­ko­zá­sok; Mol­nár Jó­zsef: Gyógy­nö­vé­nye­ink – Nö­vé­nyek a Bib­li­á­ban (vi­de­ó­ról Mol­nár Jó­zsef ta­nár úr 9. c-s li­cis­ta osz­tá­lya 1999-ből); Ra­gats Zsó­fia–Gá­los Bor­bá­la: Klí­ma­vál­to­zás és ami mö­göt­te van; Al Go­re-film: Kel­le­met­len igaz­ság; Mor­gan Spur­lock-film: Su­per Si­ze Me.

Ige­hir­de­tés-rész­let­tel kezd­tem, hadd fe­jez­zem is be az­zal:

„Va­la­hol va­la­mit el­ron­tot­tunk. De ahogy azt a lek­ci­ó­ban a Ko­los­sé­be­li­ek­hez írt le­vél 1. fe­je­ze­té­ből hall­hat­tuk, Is­ten vég­ső és meg­má­sít­ha­tat­lan aka­ra­ta Jé­zus­ban ér­ke­zett el. Ir­gal­mas­sá­got, nem pedig íté­le­tet gya­ko­rolt e vi­lág fe­lett. Re­mény­sé­günk ab­ban le­het, hogy még min­dig tart a ke­gye­lem ide­je. Ámen.”

 

Mes­ter­há­zy Ba­lázs is­ko­la­lel­kész

Evangélikus Élet 74.évf.10.szám 2009.03.08.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek