Itt vagyunk: Főoldal Ararát rovat 2010 Bizalom és minőség

Bizalom és minőség

2010 ja­nu­ár­já­ban meg­nyílt az el­ső ta­nya­si áruk bolt­ja Bu­da­pest XVI­II. ke­rü­le­té­ben, a Ha­van­na-la­kó­te­le­pen. A bolt meg­nyi­tó­ján Ba­logh Jó­zsef, a Ma­gyar­or­szá­gi Ta­nyá­kon Élők Egye­sü­le­té­nek el­nö­ke ki­emel­te: a kez­de­mé­nye­zés­sel a vá­ros és a vi­dék egy­aránt nyer­het, mi­vel a fő­vá­ro­si­ak ki­vá­ló mi­nő­sé­gű ma­gyar ter­mé­kek­hez jut­nak, a ta­nyán élők pe­dig ér­té­ke­sí­te­ni tud­ják ter­mé­ke­i­ket. Ch­la­dek Ti­bor­ral, a kez­de­mé­nye­zés evangé­li­kus öt­let­gaz­dá­já­val, a bolt társ­tu­laj­do­no­sá­val be­szél­get­tünk. Jerabek-Cserepes Csilla interjúja.

– Mi­vel évek óta is­me­rem Önt, nem volt na­gyon meg­le­pő szá­mom­ra, hogy ilyen ne­mes cé­lú vál­lal­ko­zás­ba kez­dett. El­gon­dol­kod­ta­tó azon­ban, hogy eb­ben a kü­lö­nö­sen is ne­héz gaz­da­sá­gi hely­zet­ben meg mer­te ten­ni ezt a lé­pést. Mi kész­tet egy hú­szas éve­i­ben já­ró fi­a­talt er­re?

– Hi­szem, hogy min­den­ki a ma­ga sze­ren­csé­jé­nek a ko­vá­csa, a ne­héz kö­rül­mé­nyek pe­dig ar­ra va­lók, hogy le­győz­zük és meg­vál­toz­tas­suk őket. Je­len­leg a leg­na­gyobb el­len­zé­ki párt par­la­men­ti frak­ci­ó­ja me­ző­gaz­da­sá­gi és kör­nye­zet­vé­del­mi ka­bi­net­jé­nek mun­ka­tár­sa­ként dol­go­zom. Nap mint nap a ha­zai ag­rá­ri­um, a vi­dék prob­lé­má­i­val fog­lal­koz­va fo­gal­ma­zó­dott meg ben­nem a gon­do­lat, hogy eb­be a vál­lal­ko­zás­ba be­le­kezd­jek.

A ta­nya­si áruk bolt­já­nak lét­re­ho­zá­sá­val alap­ve­tő­en két célt kí­vá­nunk szol­gál­ni. Egy­részt hogy a ta­nya­si élel­mi­sze­rek pi­ac­ra ju­tá­sát elő­se­gít­sük, más­részt pe­dig hogy ked­ve­ző ár­fek­vés­sel hoz­zunk for­ga­lom­ba jó mi­nő­sé­gű ha­zai ter­mé­ke­ket. Tud­va­le­vő, hogy az úgy­ne­ve­zett bio­é­lel­mi­sze­rek a tár­sa­da­lom nagy ré­sze szá­má­ra meg­fi­zet­he­tet­le­nek, a mul­tik pol­cai pe­dig ros­ka­doz­nak a túl­nyo­mó­részt kül­föl­di, a ha­za­i­nál rosszabb mi­nő­sé­gű áruk­tól, ame­lyek ér­de­kes mó­don az im­port­költ­sé­gek da­cá­ra is ol­csób­bak tud­nak len­ni a ma­gyar ter­mé­kek­nél. Mi e ket­tő kö­zött ta­lál­tuk meg a kö­zép­utat, a bolt­ban jó mi­nő­sé­gű, ta­nya­si ter­mékeket for­gal­ma­zunk min­den­ki szá­má­ra el­ér­he­tő áron.

– Bi­zo­nyá­ra szé­le­sebb kö­rű össze­fo­gás van a mun­ka mö­gött… Kik se­gí­tet­ték a bolt meg­va­ló­su­lá­sát?

– El­ső­ként em­lí­tem meg üz­let­tár­sa­mat, egy ha­zai nagy­vál­lal­ko­zót, aki biz­to­sí­tot­ta az öt­le­tem meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ges fi­nan­ci­á­lis hát­te­ret. A gaz­dák­kal va­ló kap­cso­lat­tar­tás­ban Ba­logh Jó­zsef or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő, a Ma­gyar­or­szá­gi Ta­nyá­kon Élők Egye­sü­le­té­nek el­nö­ke se­gí­tett ren­ge­te­get. Kü­lön ki kell emel­nem Sa­mu Ist­ván ba­rá­to­mat, a bolt üz­let­ve­ze­tő­jét, aki­nek köz­gaz­da­sá­gi is­me­re­tei és lel­ke­se­dé­se nél­kü­löz­he­tet­len, il­let­ve fe­le­sé­gét, Sa­mu­né Szo­láry Il­di­kót, ők ket­ten azok, akik szí­vü­ket-lel­kü­ket be­le­tet­ték ab­ba, hogy az álom va­ló­ság­gá vál­jon.

– Jó né­hány hét el­telt már a bolt meg­nyi­tá­sa óta. Mi­lye­nek az el­ső ta­pasz­ta­la­tok? El­ső­sor­ban a la­kó­te­le­pen élők vá­sá­rol­nak, vagy van, aki messzebb­ről is el­lá­to­gat a bolt­ba?

– Alap­ve­tő­en két­fé­le vá­sár­ló jár az üz­let­be: az el­ső cso­port­ba fő­leg kis­ma­mák, nagy­csa­lá­do­sok, nyug­dí­ja­sok tar­toz­nak, akik itt meg­vá­sá­rol­hat­nak olyan ter­mé­ke­ket, ame­lye­ket más bolt­ban nem en­ged­het­né­nek meg ma­guk­nak, a má­sik cso­port pe­dig az árak­tól füg­get­le­nül vá­sá­rol ná­lunk. Egy­va­la­mi azon­ban majd min­den vá­sár­lónk­ban kö­zös: fon­tos szá­muk­ra, hogy ma­gyar árut vá­sá­rol­ja­nak, azért, mert tud­ják, hogy a ta­nya­si élel­mi­szer jó mi­nő­sé­gű, s azért is, mert ez­zel jót tesz­nek, hi­szen se­gí­tik a ta­nya­si, a vi­dé­ki gaz­dál­ko­dó­kat. Vá­sár­ló­ink több­sé­ge Ha­van­na-la­kó­te­le­pi, de bi­zony gyak­ran elő­for­dul, hogy Bu­da­pest má­sik vé­gé­ből is jön­nek hoz­zánk, hogy sa­ját sze­mük­kel ta­pasz­tal­ják meg mind­azt, amit a te­le­ví­zi­ó­ból, az új­sá­gok­ból lát­hat­tak-hall­hat­tak kez­de­mé­nye­zé­sünk­ről.

– Na­gyon jó öt­let, hogy egy-egy zöld­ség vagy gyü­mölcs mel­lett a ter­me­lők fény­ké­pe is meg­ta­lál­ha­tó, amely min­den­kép­pen elő­se­gí­ti a bi­za­lom ki­ala­ku­lá­sát. Gon­do­lom, ez a szem­lé­let a vá­sár­lás lég­kö­rét és a vá­sár­lók han­gu­la­tát is be­fo­lyá­sol­ja…

– En­nek az – is­me­re­te­im sze­rint Ma­gyar­or­szá­gon egye­dül­ál­ló – öt­let­nek kö­szön­he­tő­en va­ló­ban lé­nye­ge­sen na­gyobb bi­za­lom­mal vá­sá­rol­nak tő­lünk árut, mint bár­hol más­hol, hi­szen ha a ter­me­lő va­la­mi­hez a ne­vét, il­let­ve az ar­cát ad­ja, egy­út­tal fe­le­lős­sé­get vál­lal az ál­ta­la ter­melt áru mi­nő­sé­gé­ért.

– Úgy tu­dom, egy­elő­re Bács-Kis­kun me­gyé­ből szár­ma­zó ter­mé­kek ta­lál­ha­tók a bolt­ban. Vár­ha­tó a bő­vü­lés? Van­nak-e to­váb­bi cé­lok?

– Sze­ret­nénk a kö­zel­jö­vő­ben to­váb­bi ta­nya­si áru­kat for­gal­ma­zó bol­to­kat nyit­ni a fő­vá­ros­ban. Ah­hoz azon­ban, hogy új üz­le­tek meg­nyi­tá­sá­val egy si­ke­res üz­let­lán­cot hoz­zunk lét­re, fel­tét­le­nül szük­sé­ges, hogy a ha­zai jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek meg­vál­toz­za­nak. Ma a mul­tik szá­mos te­rü­le­ten ver­seny­előnyt él­vez­nek a ha­zai kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zá­sok­kal szem­ben. Az élel­mi­szer-biz­ton­sá­gi elő­írá­sok te­kin­te­té­ben is át­es­tünk a ló túl­ol­da­lá­ra, szá­mos in­do­ko­lat­la­nul szi­go­rú elő­írás ne­he­zí­ti azt, hogy a ha­zai ter­me­lők pi­ac­ra jut­tat­has­sák ter­mé­ke­i­ket. Ezen is szük­sé­ges len­ne vál­toz­tat­ni.

– A bolt kap­csán eszem­be jut­nak azok a gyü­le­ke­ze­ti kez­de­mé­nye­zé­sek, ame­lyek előny­ben ré­sze­sí­tik a he­lyi gaz­dák – ne­tán gyü­le­ke­ze­ti ta­gok – ter­mé­ke­it. Ön sze­rint a ke­resz­tény kö­zös­sé­gek „jó táp­ta­la­jai” le­het­né­nek e szem­lé­let szé­les kö­rű el­ter­jesz­té­sé­nek? Mit ja­va­sol azok­nak, akik eset­leg egy ilyen „há­ló­zat” meg­szer­ve­zé­sén gon­dol­kod­nak?

– Egy ilyen há­ló­zat lét­re­ho­zá­sá­hoz szé­les kap­cso­lat­rend­szer és tő­ke szük­sé­ges. Ugyan­ak­kor ab­ban bí­zom, hogy a kö­zel­jö­vő­ben mind töb­ben is­me­rik majd fel: ér­de­mes a vá­sár­lás­kor tu­da­to­san ha­zai árut vá­lasz­ta­ni. A he­lyi kis kö­zös­sé­gek al­kal­ma­sak le­het­nek ar­ra, hogy erő­sít­sék a ma­gyar em­be­rek egy­más irán­ti fe­le­lős­ség­vál­la­lá­sát, hogy min­den­kit rá­döb­bent­se­nek ar­ra: fe­le­lő­sek va­gyunk egy­má­sért, össze­tar­to­zunk. Bí­zom ab­ban, hogy mi­ha­ma­rabb az egész or­szág­ban ez a szem­lé­let lesz az irány­adó.

JCsCs

Evangélikus Élet 2010.04.04. (14.szám)

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek