Itt vagyunk: Főoldal Ararát rovat 2010 Tükörben a világ

Tükörben a világ

Ajánló. Ki­ál­lí­tás az em­be­ri ter­mé­szet­ről és a fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés­ről.

Mi­re van szük­sé­ge egy em­be­ri lény­nek? Sok­fé­le vá­laszt ad­ha­tunk e kér­dés­re, de egy biz­tos: bár­mit te­szünk is, az ha­tás­sal van a kör­nye­zet­re és a kö­rü­löt­tünk élő töb­bi em­ber­re. Az áp­ri­lis 13-án az Ipar­mű­vé­sze­ti Mú­ze­um­ban nyílt ki­ál­lí­tás fel­fe­de­ző­út­ra hív min­ket: mi­köz­ben ki­te­kin­tünk a vi­lág­ra, sa­ját ma­gun­kat is meg­pil­lant­hat­juk a tü­kör­ben.

Az el­múlt kö­zel más­fél év­ben im­má­ron ne­gyed­szer nyit­ja meg ka­pu­it a Tü­kör­ben a vi­lág cí­mű ki­ál­lí­tás, amely tu­laj­don­kép­pen egy szí­nes, kacs­ka­rin­gós ví­zió te­mér­dek ins­tal­lá­ci­ó­val és já­ték­kal.

A ki­ál­lí­tás köz­pon­ti kér­dé­sé­re – Mi­re van szük­sé­ge egy em­be­ri lény­nek, és mi en­nek a ha­tá­sa a kör­nye­ze­té­re? – az al­ko­tók vá­la­szul tíz iz­gal­ma­san be­ren­de­zett szo­bát ál­mod­tak meg, Man­fred Max-Ne­ef chi­lei köz­gaz­dász fi­lo­zó­fi­á­ja alap­ján. Min­den egyes szo­ba ka­pott egy ne­vet, amely­re fel­fűz­ték a ki­ál­lí­tás anya­gát, és amely tám­pon­tot ad a té­ma kö­rül­já­rá­sá­ra, a be­szél­ge­tés­re: Tu­dás, Túl­élés, Vá­lasz­tás, Al­ko­tás, Iden­ti­tás, Pi­he­nés, Biz­ton­ság, Sze­re­tet, Álom, Rész­vé­tel.

A ki­ál­lí­tás – az alap­öt­let­től a ki­vi­te­le­zé­sig – a Tü­kör­ben a Vi­lág csa­pat mun­ká­ja, amely a Zöld Fi­a­ta­lok Egye­sü­let és a Cel­lux Cso­port tag­ja­i­ból ala­kult. Cél­juk a fi­a­ta­lok fi­gyel­mé­nek rá­irá­nyí­tá­sa ko­runk glo­bá­lis tár­sa­dal­mi és kör­nye­ze­ti ki­hí­vá­sa­i­ra. Üze­ne­tük, hogy az em­ber cse­lek­vő lény, aki a szű­kebb-tá­gabb vi­lág tör­té­né­se­i­nek nem passzív el­szen­ve­dő­je, ha­nem kre­a­tív ala­kí­tó­ja. Ke­re­sik an­nak le­he­tő­sé­ge­it, ho­gyan él­he­tünk eti­kus, fenn­tart­ha­tó és har­mo­ni­kus mó­don.

A ki­ál­lí­tás ide­je alatt egész prog­ram­so­ro­zat vár­ja a lá­to­ga­tó­kat – fel­nőt­te­ket, gye­re­ke­ket egy­aránt. A va­sár­na­pi kre­a­tív pik­ni­ke­ken meg­is­mer­ked­he­tünk pél­dá­ul a ma­dár­ba­rát kert fo­gal­má­val, ki­ala­kí­tá­sá­val, a kom­posz­tá­lás és a meg­úju­ló ener­gi­ák hasz­ná­la­tá­nak há­zi prak­ti­ká­i­val, de az egy­re nép­sze­rűbb (vá­ro­si) bi­cik­li­zés is fó­kusz­ba ke­rül, vagy el­vi­het­jük ré­gi, meg­unt, el­sza­kadt ru­há­in­kat a rög­tön­zött var­ro­dá­ba… Hét­köz­naponként ér­de­kes rö­vid­fil­me­ket te­kint­he­tünk meg, es­ti bor­kós­to­ló és be­szél­ge­tés vár­ja az ér­dek­lő­dő­ket, de cse­rél­he­tünk ve­ge­tá­ri­á­nus re­cep­te­ket is. Min­den­kép­pen ér­de­mes meg­néz­ni a rész­le­tes prog­ram­aján­la­tot a hon­la­pon.

A ki­ál­lí­tás fő ­tá­mo­ga­tó­ja az ÖKO-Pack Non­pro­fit Kft., mely már évek óta ki­emel­ten népszerűsíti a kör­nye­zet­tu­da­tos­ságot, és kü­lö­nö­sen fon­tos­nak tart­ja a fenn­tart­ha­tó al­ter­na­tí­vák be­mu­ta­tá­sát. A szer­ve­zők sze­ret­nék, ha a ki­ál­lí­tás az or­szág több ré­szé­be is el­jut­na. A szep­tem­be­ri ál­lo­más Szen­tes, de a szer­ve­zők to­váb­bi hely­szín­öt­le­te­ket is vár­nak az aláb­bi el­ér­he­tő­sé­gen: Han­kó Ger­gely, ger­gely@oko­pack.hu.

A ki­ál­lí­tás áp­ri­lis 14. és má­jus 16. kö­zött te­kint­he­tő meg az Ipar­mű­vé­sze­ti Mú­ze­um­ban (1091 Bu­da­pest, Ül­lői út 33–37.; 3-as met­ró, Fe­renc kör­úti meg­ál­ló). Nyit­va: kedd­től va­sár­na­pig 10-től 18 órá­ig, hét­főn zár­va. Is­ko­lai osz­tá­lyok szá­má­ra tár­lat­ve­ze­tést is tar­ta­nak, mely kö­rül­be­lül más­fél órát vesz igény­be. Eh­hez idő­pont-egyez­te­tés szük­sé­ges: Kő­rö­si Pi­ros­ka, tu­kor@oko­pack.hu.

Az ÖKO-Pack Non­pro­fit Kft.-nek kö­szön­he­tő a hul­la­dék­ke­let­ke­zés meg­elő­zé­sét, a sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tést és az új­ra­hasz­no­sí­tást nép­sze­rű­sí­tő Hul­la­dék­ból ter­mék ván­dor­ki­ál­lí­tás is, me­lyet 2006 óta har­minc­hat ha­zai nagy­vá­ros­ban majd­nem két­száz­ez­ren lát­tak. Ez szin­tén a na­pok­ban, áp­ri­lis 20-án nyí­lik Szar­va­son a Szent Ist­ván Egye­tem Víz- és Kör­nye­zet­gaz­dál­ko­dá­si Ka­rá­nak au­lá­já­ban. A ki­ál­lí­tá­son száz ha­zai hul­la­dék­fel­dol­go­zó és -hasz­no­sí­tó vál­la­lat sze­lek­tí­ven gyűj­tött, majd új­ra­hasz­no­sí­tott hul­la­dék­ból ké­szí­tett ter­mé­kei lát­ha­tók má­jus 12-éig mun­ka­na­po­kon 8 és 18 óra kö­zött. A ki­ál­lí­tás mot­tó­ja: Gyűjt­sünk sze­lek­tí­ven, mert hasz­no­sul! Mind­két ki­ál­lí­tás in­gye­ne­sen lá­to­gat­ha­tó.

Össze­ál­lí­tot­ta: JCsCs

For­rás: www.tu­kor­be­na­vi­lag.hu, www.hul­la­dek­bolt­er­mek.hu

Evangélikus Élet 2010.04.18. (16.szám)

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek