Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumok Egyházi nyilatkozatok Az evangélikus egyház környezetvédelmi nyilatkozatairól

Az evangélikus egyház környezetvédelmi nyilatkozatairól

Bevezető gondolatok. - Béres Tamás írása.

A környezetvédelem napjainkban egyike az emberiség azon átfogó, nagy erõfeszítést
igénylõ feladatainak, amelyek akarva-akaratlanul a történelmi egyházakat is közös gon-
dolkodásra, állásfoglalásra és cselekvésre késztethetik. Természetes azonban, hogy erre
az átfogó feladatra adható válaszként az egyházak csak az után kereshetik a közös fellé-
pés útját, miután megkísérelték megtalálni a saját teológiai hagyományaiknak leginkább
megfelelõ helyes és életszerû válaszokat. Ezért, jóllehet a környezettel való felelõsség-
teljes együttélés iránti felszólítás minden történelmi keresztény egyház tanításában kez-
dettõl fogva megtalálható, különbözõ korokban és felekezetekben mégis különbségeket
találhatunk e tanítás kifejtésének módjában, retorikájában, intenzitásában.
Az elsõ jellemzõ különbség oka, amely miatt eltérõ megítéléssel kell kezelnünk az
egyik oldalon a római katolikus és orthodox, a másik oldalon a protestáns, köztük az
evangélikus egyházi állásfoglalásokat, az eltérõ egyházszervezeti felfogásban keresendõ.
Az egyházi hierarchia eltérõ értelmezése következtében az evangélikus egyház számá-
ra az egyház életének elsõdleges és döntõ közössége a helyi gyülekezet, amely mind
hitgyakorlata kialakításában, mind a reformáció hagyományainak leginkább megfelelõ
tanítás elfogadásában elvileg is nagyobb szabadsággal él. Ez az alapelv, a gyülekezetek
„nagy egyetértésének” elve (magnus consensus) az evangélikus egyház XVI. századi
hitvallásainak megfogalmazása, elfogadása során is döntõ szerepet játszott.
Mivel az evangélikus egyház nem rendelkezik olyan belsõ intézménnyel, amely õr-
ködne nemzetközi szervezeti egységén vagy a tanítás mindenkori értelmezésének leté-
teményese volna, szervezeti szintjein ma sem bocsáthatók ki olyan nyilatkozatok, ame-
lyek megtartása feltétlenül irányadók volnának minden gyülekezete számára.
Ezért, amikor most ezekkel a környezeti tárgyú szövegekkel találkozik az Olvasó,
bennük nemcsak a felvetõdõ kérdésekre teológiai-hitéleti válaszokat keresõ és nyújtó
erõfeszítést láthatja meg, hanem azt a vonást is, hogy a válaszok területenként jellem-
zõ különbségeket is mutatnak. A csaknem minden evangélikus egyház életét koordi-
náló Lutheránus Világszövetség és a protestáns valamint orthodox keresztény egyhá-
zak közös munkájának keretet adó Egyházak Világtanácsa szervezeteinek állásfoglalá-
sain kívül ezért helyet kapott itt a németországi protestantizmus összefogó szerveze-
tének, az EKD-nak a környezettudatossággal foglalkozó nyilatkozata is.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek