Itt vagyunk: Főoldal Ötlettár Újrahasznosítás. "...hogy semmi ne menjen kárba"

Újrahasznosítás. "...hogy semmi ne menjen kárba"

Letölthető segédanyag a 2011-es "Teremtés Hete" ünnepkörhöz

Teremtes_hete_2011_0.pdf — PDF document, 1516Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Újrahasznosítás
„... hogy semmi ne menjen kárba”
segédanyag a 2011-es „teremtés hete” ünnepkörhöz
background image
A tanulmányt az ökumenikus teremtésvédelmi munkacsoport
tagjai készítették: Béres Tamás (evangélikus), Czagány Gábor
(református),  Karsay  Eszter  (református),  Khaled  A.  László
(metodista), Kodácsy Tamás (református), Kodácsy-Simon Eszter
(evangélikus), Kükedi Zsolt (katolikus), Nobilis Márió (katolikus),
Réz-Nagy Zoltán (evangélikus).
Szerkesztette: Kodácsy-Simon Eszter
Kiadja: 
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Felelős kiadó: Bóna Zoltán
ISBN: 978-963-06-7779-0
A kiadvány a
támogatásával, újrahasznosított papírból készült.
background image
„... hogy semmi ne menjen kárba”
Mindig nagy szenzációnak számít, amikor a régészek új leletre
bukkannak rég elmúlt társadalmak világából. Egy síremlék, egy
cserépdarab, néhány kőbe vésett betű vagy pár ékszerdarabka iz-
galmas részleteket árulhat el egy korabeli épület használatáról,
egy közösség szokásairól, egy vallás gyakorlatáról vagy éppen
egyetlen személy életéről. Az archeológia különösen fontos a teo-
lógia számára, hiszen segíthet jobban megérteni a Biblia korának
kultúráját, nyelvezetét, az emberek hétköznapjait és ünnepeit. 
Napjainkban az archeológiához hasonló, de egy szűkebb területre
koncentráló tudomány kezd kibontakozni: a garbológia (garbo-
logy
, az angol garbage=szemét szóból). Az 1970-es évek elején,
Arizonában kezdtek először tudományos munka keretein belül
foglalkozni a szemét és a hulladék tanulmányozásával. Mára biz-
tosítottunk annyi lehetőséget az érdeklődő tudósoknak, hogy ez
a  terület  is  komoly  tudományággá  válhatott,  mivel  a  szemét
mennyiségének, tartalmának és összetevőinek változó mintáiból
következtetni tudnak a társadalom alakulására, illetve a termé-
szettel való kapcsolatának fordulataira. Tanulmányozásra váró
szeméttelep, feleslegessé vált dolgokkal teledobált erdő, illegális
szemétlerakó pedig van bőven.
Érdekes eljátszani a gondolattal, hogy ha 2000 év múlva a mi la-
kóhelyünkön végeznének ásatásokat, vajon milyen leletekre buk-
kannának. Biztosan találnának pár cserép- és ékszerdarabot, de
vajon  hány  üvegdarab,  alumínium  eszköz,  műanyag  flakon,
nyomtatott áramkör, háztartásigép-alkatrész, autógumi kerülne
3
background image
elő? Vajon mire következtetnének ezekből a közösségeink, gyü-
lekezeteink életére nézve? S vajon mi kiknek biztosítanánk na-
gyobb terepet: az archeológusoknak, vagy a garbológusoknak?
Joseph Sittler (1904-1987), amerikai teológus mondta fél évszá-
zaddal ezelőtt, hogy az ökológiai pusztításhoz három dolog vezet:
közöny, a lustaság, és a jólétből fakadó kényelem. Ma ez a
három dolog lehet az oka annak, hogy fogyasztó életmódunk
során nem figyelünk arra, milyen sok felesleges dologra teszünk
szert, s mennyi dolgot teszünk feleslegessé a környezetünkben. 
A Teremtés Hetére készülő munkacsoport az újrahasznosítás té-
máját választotta a 2011. szeptember 25-október 2. között meg-
hirdetett  ünnep  témájául.  E  kiadványt  segítségül  szánjuk  az
egyéni elcsendesedéshez és a közösségi alkalmakhoz, valamint
a személyes elhatározások és a gyülekezeti döntések meghoza-
talához. A füzetben a hét napjaira bontva az ötezer ember meg-
vendégelésének történetét dolgoztuk fel. 
meditációkat a munkacsoport egy-egy tagja írta, melyeket min-
den nap imádság követ. Ezután különböző egyházak, egyházi ve-
zetők és keresztény szervezetek nyilatkozataiból választottunk a
témához kapcsolódó részletet, megmutatva ezzel is a különféle
egyházi közösségek elköteleződését, teremtéstudatos életmód
iránti szándékát. Külön öröm és mindannyiunk számára jó tanu-
lási lehetőség, hogy idén először katolikus és protestáns feleke-
zetű  teológusok  és  szakemberek  együtt  készíthették  ezt  a
kiadványt. A katolikus és ortodox liturgikus év minden nap meg-
emlékezik egy-egy szentről, vagyis azokról a hívő elődeinkről,
akik emlékezetre méltó bátorsággal igyekeztek követni Krisztust,
és akik – a többi felekezet tanítása szerint is – az egyház közös-
ségébe tartoznak. A hétköznapok tehát majdnem mindig a hit
egyik-másik tanújának emléknapjai a katolikus naptár szerint,
4
background image
így ez alapján ebben a füzetben is minden nap végig gondoljuk,
milyen üzenete lehet életüknek a teremtésvédelem számára, re-
ménységünk szerint mindannyiunk okulására. A napot egy mű-
vészeti alkotás 
kapcsán felmerülő gondolatokkal zárjuk, melynek
segítségével nagyobb távlatokban is láthatjuk az adott napra vá-
lasztott igeszakasz üzenetét. Minden oldalon találunk továbbá
egy-egy olyan adatot, amely Földünk jelenlegi állapotáról nyújt
információt; valamint ehhez csatolva egy olyan kisebb-nagyobb
léptékű elhatározást, amelyet egyénileg vagy közösségként, a te-
remtésvédelem hetén vagy később, első lépésként vagy már so-
kadikként javaslunk megfontolásra és a lehetőségekhez mérten
megvalósításra. 
A füzet zárásaként egy igehirdetési előkészítőt találunk, valamint
az istentisztelet liturgiai elemeihez ajánlunk szövegeket. 
2011-ben immár harmadszor kerül sor a Teremtés Hetének meg-
ünneplésére Magyarországon. Reméljük, hogy Isten áldásával
idei kiadványunk is segíteni tud gyülekezeteinknek az ünnep
megtartásában és teremtéstudatos közösséggé válásában.
Istentől áldott Teremtésünnepet kívánunk!
Dr. Kodácsy-Simon Eszter
az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport nevében
5
background image
6
A Genezáreti tó északnyugati partján található Tabgha (Heptape-
gon) település az ötezer ember megvendégelésének hagyomány
szerinti helyszíne. A képen az itt épült 5. századi kápolna moza-
ikja látható.
background image
Ötezer ember megvendégelése 
Jézus ezután elment a Galileai-tengernek, a Tibériás tavának túlsó
partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket,
amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott
leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ün-
nepe. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság
közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: „Honnan vegyünk kenyeret,
hogy ezek ehessenek?” Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy pró-
bára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt
neki: „Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki
kapjon valami keveset.” Egyik tanítványa, András, a Simon Péter
testvére így szólt hozzá: „Van itt egy gyermek, akinél van öt ár-
pakenyér és két hal, de mi ez ennyinek?” Jézus ezt mondta: „Ül-
tessétek  le  az  embereket.”  Nagy  fű  volt  azon  a  helyen.
Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy ötezren. Jézus
pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek;
ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig
jóllaktak, így szólt tanítványaihoz: „Szedjétek össze a felesleges
darabokat, hogy semmi ne menjen kárba.” Összeszedték tehát,
és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyérből való dara-
bokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. 
(Jn 6,1-13)
7
background image
1.
Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival
együtt. (Jn 6,3)
A négy evangéliumban összesen hatszor szerepel a sokaság (né-
gyezer és ötezer ember) megvendégelésének története. Valószínű,
hogy Jézus többször megtette azt a csodát, hogy az emberek Vele
és Általa jóllaktak lelki-szellemi és testi értelemben egyaránt.
Sokszor érte a keresztyénséget az a vád, hogy csak lelkizik, és
az élet materiális szükségleteivel nem törődik. Lehet, hogy az
egyház a történelem folyamán sokszor elnézett az emberi nyo-
morúság és éhség fölött a mennyei magasságok felé – de Jézus
nem. Maga is törékeny testben élt, éhes és szomjas volt, neki fon-
tos volt az ember biológiai szükséglete is. Jézus tudja, hogy korgó
gyomorral nem lehet Isten Igéjére figyelni. Azért jött, hogy ke-
nyerünk legyen. Néha úgy, hogy ő ad, máskor úgy, hogy minket
indít testvéri osztozásra.
A hegyről messzire (előre) lehet látni. A hegy, a magaslat a Bib-
liában legtöbbször Isten jelenlétének és a kinyilatkoztatásnak
8
Feljegyzem a környezetvédelem terén már megvalósított
elhatározásaimat, és a még előttem álló lehetőségeket. 
Először készült fénykép a Kilimandzsáróról – hó nélkül. A 11 ezer éves havától
megfosztott hegycsúcs a globális klímaváltozás következménye. 2020-ra tel-
jesen eltűnhet a hó Afrika legmagasabb hegyéről. Ez a változás a hegy előtt
elterülő füves élővilágra is jelentős hatással lesz.
background image
a helye (2 Móz 24, 15-18). Mózes ott kapta a Tíz Igét, ami sza-
bályozta a nép életét, és ma is az emberi együttélés és boldogulás
alapja.
A hegy Isten teremtő hatalmát és erejét jelképezi. Isten teremtett
munkája és ajándéka minden: az élet és az életfeltételek. „És látta
Isten, hogy jó” – ismétlődik a teremtés elbeszélése során. Akkor
hát hogyan kerültek milliók az éhhalál szélére és nincstelenségbe?
A külső körülmények (az időjárás, vagy a természeti viszonyok,
amit eltorzítottunk) az okai, vagy az emberi felelőtlenség (köny-
9
Amint lehetőségem adódik, kirándulni megyek a hegyekbe.
1906-ban a Rwenzori-hegységben hat hegyen 43 ismert gleccser volt, teljes
területük 7,5 km2 volt, mely Afrika teljes gleccserterületének felét tette ki. 2005-
ben három hegyen összesen 1,5 km2-nyi területű gleccser maradt meg. A le-
gújabb  tudományos  kutatások  ezt  a  zsugorodást  a  globális  klímaváltozás
hatásaként értékelik.
background image
nyelműség, tékozlás, igazságtalan elosztás, vezetők bűne)? Ki a
felelős? Ki tud változtatni ezen?
Jézus ott és akkor nem kérdezte. Akármi oka van a nyomorúság-
nak – a gond mindenki gondja. Jézus nem fölülről nézi az éhe-
zőket, nem is kívülállóként – a testvérei ők. Nem a semmiből
teremt, nem a köveket változtatja kenyérré. A mi szívünket, a mi
készletünket kéri és veszi a kezébe. Azt áldja meg isteni hatal-
mával. Ez az új(já) teremtés válthatja meg a ma éhezők és a túl-
tápláltak gondját. Kinek van hatalma teremteni, létrehozni? Ki
láthatja felülről a dolgokat? 
Aki Vele együtt vagy Hozzá megy fel a hegyre.
10
Igyekszem mindig tömegközlekedést vagy a kerékpározást választani. 
1950-ben 70 millió autó, teherautó és busz volt az egész Földön. Ma több,
mint tízszerese ezek száma (900 millió). Ha minden országban annyi autó
lenne, mint egy átlagos német kisvárosban, akkor 4,5 milliárd autó közlekedne
világszerte. 
background image
Imádkozzunk!
Úr Jézus Krisztus! Hálát adunk, hogy ezekben a napokban is
megteszed a csodát: kirendeled a mindennapi ételünket és italun-
kat, s táplálod, erősíted, naponként megújítod lelkünket is. 
Bocsáss meg, amikor önző módon csak a magunk szükségleteire,
fogyasztási igényeire figyelünk, s nem vesszük észre rászoruló
embertársainkat, és a kifosztott teremtett világot. 
Szentlelked által munkálj a szívünkben a másokra mutogatás he-
lyett felelősséget, bátorságot a változtatásra, hogy Általad áldássá
lehessünk ott, ahová helyeztél minket! Ámen!
11
Ma nem ülök autóba.
Az „autóböjt” olyan kezdeményezés, amely arra kéri az egyháztagokat, hogy
a böjt 40 napja alatt ne üljenek autóba. 2006-ban Ausztriában körülbelül 3000
ember vett részt ebben a programban. Így egyenként átlagosan 500 km-rel ve-
zettek kevesebbet az év során, összesen pedig körülbelül 300 tonna széndio-
xid-kibocsátást spóroltak meg.  
background image
„A bibliai teremtéstörténet kiváltságot és felelősséget tulajdonít
az embernek a Földdel és minden rajta élővel szemben. Az a hi-
vatásunk, hogy a rajtunk kívül létező teremtmények társai és
Isten munkatársai legyünk az Ő folyamatosan teremtő és meg-
újító tevékenységében. Nem tudjuk betölteni ezt a hivatást, ha az
emberek úgy tesznek, mintha az egész Föld a jelenlegi fogyasz-
tási érdekeiknek volna alávetve. 
Isten útja, ahogy a Bibliában, és különösen Krisztus életében, ha-
lálában és feltámadásában megnyilatkozik, az isteni szeretet fen-
séges megosztása minden teremtmény számára, amíg a teremtés
eléri a beteljesedést.”
(Környezeti vezérelvek, Brit Metodista Egyház)
12
Nem választok olyan helyszínt a nyaraláshoz, ahová repülővel kellene
utazni.
A légiközlekedés – különösen a rövid távolságokon belüli járatokat tekintve –
az egyik legfőbb tényezője a klímaváltozás egyre nyilvánvalóbb hatásainak.
Egyre több egyház és civil szervezet választja az internetes és telefonos kap-
csolattartást az utazás helyett. Így nem csak gazdaságilag járnak jobban, de
a környezetet is védik.
background image
Szeptember 26. hétfő
Szent Kozma és Damján vértanúk
Kis-Ázsiában működő orvosok voltak, buzgó keresztények, akik
a Diocletianus római császár által elrendelt, 303-ban lezajlott
keresztényüldözés alkalmával hitük miatt vértanúvá lettek. Sír-
jukhoz később nagy tömegek zarándokoltak, Istentől gyógyulást
kérve betegségeikből. Amikor Párizsban 1260-ban megalakult a
sebészek első kollégiuma, őket választották védőszentül, azóta az
orvosok és sebészek patrónusaiként tisztelik őket.
Orvosnak lenni – a test, az evilági valóság szinte szenvedélyes
ismeretét és az ember földi jóléte iránti elkötelezettséget kíván.
Hívő kereszténynek lenni – a természetfölötti elsődlegességét kö-
veteli meg az életünkben. A kétféle hivatás akár egymással szem-
ben állónak is tűnhet. A szent orvosok példája azonban minden
korban ráébreszthet minket arra, hogy a valóság épp ennek el-
lentéte: evilágot leginkább Istennel, a szeretetből Teremtővel
lehet szeretni; s Istent szeretni azt is jelenti, hogy evilágra vonat-
kozó hivatásunkat minél odaadóbban próbáljuk meg betölteni.
13
Vásárlás előtt minden terméken elolvasom az információkat.
A vásárlás a saját döntésünk. Első lépésként arról döntünk, mit és kit támoga-
tunk, s mit nem, s ezt a döntésünket a pénzünkkel fejezzük ki. Ha nincs is töké-
letes termék, kereshetjük mindig a legjobbat, az igényeinknek, értékeinknek
leginkább megfelelőt.
background image
Jószay Zsolt (1951-) szobrász
„egy  lépés”  című  fafaragása
egy bizonytalanul lépő, gondo-
lataiba mélyedő nőalakot ábrá-
zol. Az  önmaga  felé  forduló,
feltartott mutatóujj kérdéseket
sugall, és az arccal kiegészülve
szinte azt az érzést kelti ben-
nünk, mintha azt kérdezné az
alak: „De mi lesz, ha nem úgy
lesz? Mi lesz, ha a dolgok nem
a tervek szerint alakulnak?” 
„A gondolat a tettet halványra
betegíti” – írta Shakespeare a
Hamletben. Ezt azóta jól tud-
juk, de a feltörő gondolatokat
és  kétséget  magunkban  még-
sem  tudjuk  elhallgattatni. Az
ember  belső  sérülékenységét
még jobban felerősíti a szobor
torzó volta, hiszen bal keze hi-
14
Ma semmit nem nyomtatok ki.
Hazánkban a lakossági papírhasználat az alábbiak szerint oszlik meg:
Csomagolás: 48%, 
Nyomtatás, írás: 30%, 
Újságnyomtatás: 12%, 
Egészségügyi és háztartási célokra: 6%.
background image
ányzik. Továbbá  a  sima  testfelülettel  éles  kontrasztot  alkotó,
durva  textil-mustrák  lenyomatai  a  fejen,  a  vállakon  és  a  két
bokán: az emberi lét egyéni sorsba-ágyazottságát, determináltsá-
gát érzékeltetik. Az alak a bal lábával lép, nagyon kicsit, nagyon
bizonytalanul, mintha a bandázsolás korlátozná nagyobb, hatá-
rozottabb lépés megtételében. 
Minden egy lépéssel kezdődik, akár jelképesen, akár valóságosan
beszélünk lépésről. Jézus is megtette az első lépést, hogy felmen-
jen a hegyre és tanítsa a sokaságot. Az ő követésre hívása minket
is mozgásba akar hozni: egy lépés, egy újabb lépés megtételére,
hogy lépjünk túl a kétségeken, bizonytalanságokon, az áldozatos,
tevékeny élet vállalása felé. Még akkor is, ha nehéz. Kálvin János
szerint „sosincs olyan nyomorult idő, hogy az ember becsületes
ne lehetne.” Meg kell tanulnunk a becsületesség kritériumát a
fenntartható életforma és teremtésvédelem összefüggésében is
magunkra alkalmazni.
15
Kerülöm a felesleges papírhasználatot. Újrapapírt használok és erre
ösztönzöm környezetemet (családtagjaimat, munkatársaimat) is.
Magyarországon az évi átlagos papírfogyasztás: 100 kg/fő. Primer papír ese-
tén így átlagosan minden ember évente 170 kg fát „vág ki”, és 41 köbméter
vizet „folyat el” csak a papírhasználata miatt. Becslések szerint egy tonna pa-
pírhulladék feldolgozása 12 öreg fát ment meg a kivágástól.
background image
2.
Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? (Jn 6,5)
Ki ne érezné át a tanítványok tehetetlenségét? Ki nem állt már
dermedten egy megoldásra váró feladat előtt, azt érezve, hogy
lehetetlen a kivitelezés? Jézus tanítványai ötezer szükséglettel
néztek szembe úgy, hogy elképzelésük sem volt, mi legyen a kö-
vetkező lépés.
Pedig a megoldás a kezükben volt, ahogyan mi is mindenkor ma-
gunkban hordozzuk problémáink gyógyírját. A kenyér. Az ember
legalapvetőbb tápláléka: egyszerű materiális valóság, de mégis
mély, szimbólumokkal átitatott fogalom.
Kenyér. Ahogyan szánkban ízlelhetjük a pék, vagy épp’ a kenyér-
gyár frissen sült termékét, úgy kóstolgathatjuk a szó összetett
gondolatvilágát. Mindennapi táplálék, élet, Isten igéje, mely min-
denre hatással van…Egy ajándék, amiért mégis imádkozni kell.
„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”. Mi az, amit ké-
rünk? Miért kérjük azt, amiért könyörgünk? Monoton módon da-
ráljuk az Úrtól tanult imádságot, ahogyan egy tartós kenyeret egy
16
Ma nem eszem húst. (Hetente legfeljebb kétszer eszem húst.)
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete szerint az üvegházhatást
okozó gázok 1/5-ért a húsfogyasztás felelős. Ennek legfőbb okai az intenzív
ipari marhatenyésztés, illetve a takarmányként használt szójaültetvények miatti
tömeges erdőirtás. A húsfogyasztás csökkentése fontos eszköz a klímaváltozás
elleni küzdelemben. 
background image
mozdulattal hajítunk kosarunkba? Vagy átérezzük, hogy imádsá-
gunk nyomán az az Isten válaszol, aki egyszerre nyújtja a testi
és a lelki táplálékot a kenyér képében? Ő az Úr, aki nem csak azt
akarja, hogy életünk legyen, hanem azt is, hogy bőségben éljünk.
Az öt kenyér, amely a tanítványok kezében volt, Isten ajándéka-
ként került a kezükbe. Csak és kizárólag azért válhatott a kevés
sokak táplálékává, mert le tudtak mondani arról, amit birtokoltak.
Ha hétköznapjainkban mi is ajándékként fogadjuk a táplálékot,
17
Nem iszom ásványvizet és más PET-palackos üdítőt.
Ma Magyarországon csaknem másfél milliárd pillepalack kerül évente forga-
lomba, aminek csupán 15%-a kerül a szelektív hulladékgyűjtőkbe, s ennek csak
a felét tudják újrahasznosítani.  
background image
tudva azt, hogy semmi nem természetes, amit magunkénak tud-
hatunk, úgy a kenyér a mi kezünkben is sokak életévé válhat. In-
nentől kezdve pedig mindegy, hogy valaki a lelki kenyeret, vagy
épp a szó szoros értelmében vett ételt adhatja tovább. A kulcs az
áldozat lesz, amivel az Élet Kenyere kezébe helyezzük életünk
minden nagy kérdését.
Mindegy, hogy ötezer kenyered van, vagy épp csak öt, az Úr
használni akarja mindazt, amit számodra adott. Mert a kenye-
rek táplálhatnak pusztán minket, de lehetnek sokak örömévé
is. A döntés rajtunk áll, hogy kivel osztjuk meg lelki és testi
javainkat.
18
A héten eggyel kevesebb kávét iszom. 
Több tanulmány is rámutat, hogy a túlzott kávéfogyasztás növeli a szívinfarktus
kockázatát. Napi 4 csésze kávé fogyasztása esetén az infarktus és egyéb szív-
és érrendszeri betegségek rizikófaktora körülbelül 2,5-szerese azokéhoz képest,
akik egyáltalán nem fogyasztanak kávét. 
background image
Imádkozzunk!
Úr Jézus Krisztus! Hálát adunk, hogy ma is pontosan ismered az
emberi szükségleteket, amelyeket mi is látunk és tapasztalunk.
Köszönjük, hogy azok betöltésében eszközeid lehetünk, bennün-
ket használsz. 
Bocsásd meg, amikor nem vesszük észre, hogy a ránk bízott ke-
véssel te csodákat tudsz tenni. Bocsásd meg, amikor nem tudunk
lemondani mások javára. 
Szentlelked által segíts, hogy a nekünk adott javakat Isten aján-
dékainak tekintsük és azokkal használjunk sokaknak! Ámen!
19
Ma nem fogyasztok cukrot és cukrozott ételeket. Utánanézek a természetes
cukorhelyettesítő termékeknek, mint a xilit és a Stevia.
Egyes kutatások szerint ma annyi cukrot fogyaszt el egy ember két hét alatt,
mint amennyit elődeink kétszáz évvel ezelőtt egy év alatt. Egy embernek egy
év alatt összesen 5-8 kg cukrot lenne szabad elfogyasztania úgy, hogy ebbe
beleszámít a gyümölcsök, ételek természetes cukortartalma is.
background image
„Az Egyházak Világtanácsának központi bizottsága felismeri,
hogy az élet és a társadalom minden szintjén drasztikus átala-
kulásra van szükség ahhoz, hogy a környezeti eladósodottságnak
véget vessünk, és helyreállítsuk a megfelelő kapcsolatot a népek
között, valamint az ember és a Föld között. Mindehhez a gaz-
dasági paradigma átalakítására van szükség, a fogyasztáson és
kizsákmányoláson alapuló modellek helyett pedig olyan mo -
dellekre, amelyek tisztelik a helyi gazdaságokat, az őslakosok
kultúráját és spiritualitását, a Föld megújuló-képességét, vala-
mint más élőlények élethez való jogát. Ez a környezeti adósság
elismerésével kezdődik.”
(Nyilatkozat a környezeti igazságosságról és az ökológiai
adósságról, EVT, 2009.)
20
Szezonális, hazai zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztok.
Ha a karácsonyi tortához „friss” epret szeretnénk vásárolni, akkor ezzel
világunk harmóniáját több területen is megsértjük: gyakran a kizsákmá-
nyoló munkafeltételeket támogatjuk, a hosszú szállítással a környezetet
szennyezzük, a tároláshoz használt vegyszerekkel pedig a szervezetünket
terheljük meg.
background image
Szeptember 27. kedd
Páli Szent Vince áldozópap
Franciaországban született 1581-ben. Szülei falusi földművesek
voltak, akik Vincét tanult emberré kívánták nevelni. Egyházjogot
és teológiát tanult, majd pappá szentelték. A híveket Isten szere-
tetére igyekezett vezetni. 1625-ben megalapított egy missziós tár-
sulatot, a lazaristákat. Foglalkoztak a szegényekkel, betegekkel,
gályarabokkal és a papi elmélyüléssel. Megszervezte Marillac
Szent Lujzával a „Szeretet leányai” (Irgalmas Nővérek) női tár-
sulatát is. 1660-ban bekövetkezett halála után 1737-ben szentté
avatták. XIII. Leó pápa őt nevezte meg a modern szeretet-művek
alapítójának és pártfogójának.
Sokféle indíttatásból lehet érzékennyé válni a szegények, eleset-
tek, kitaszítottak iránt. De a sokféle elköteleződés mögött, hogy
a tevékenység hiteles legyen, egyetlen bibliai igazságnak kell áll-
nia: hogy Isten a kicsinyek oldalán áll. Vajon az én életemben,
környezetemben megjelenő „kicsinyeket” (beleértve a még meg
nem született nemzedékek tagjait is!) felismerem-e Isten baráta-
iként – sőt az ő személyes közeledéseként? S foglalkoztat-e, hogy
„honnan veszek nekik kenyeret”?
21
Ma legalább 3 gyümölcsöt és 3 zöldséget elfogyasztok.
Ma az egyik legfőbb nehézség az élelmiszerek terén, hogy megjelent a „minő-
ségi éhezés” fogalma. Élelmiszereink savasodnak és beltartalmuk csökkent,
az adalékanyagok jelenléte pedig a feldolgozás után jelentősen nőtt. Az elmúlt
70 évben a burgonya átlagos vastartalma alig több mint huszadára, a kukorica
vastartalma ötödére csökkent.
background image
Ez  a  Kolumbusz
előtti időkből szár-
mazó perui, naszka
textília  igen  szép
állapotban  maradt
ránk.  Tengeri  har-
csák és kardszárnyú
delfinek küz delmét
ábrázolja,  a  törzsi
művészetben gyak-
ran  használt  rönt-
gen  stílusban:  az
orkák hasában már
elnyelt,  megevett
harcsák láthatók. E
tengeri állatok áb-
rázolása sematikus
és  antropomorf  is
egyben. A majdnem trapéz alakú tengeri harcsák száját, uszo-
nyait  négyszögletes  formák,  és  ferdülő  vonalak,  míg  szemét
koncentrikus körök jelzik, ugyanakkor stilizált emberi lábakat
22
Nem étkezem gyorsétteremben. 
A legtöbb gyorsétterem-lánc az általuk használt húsok egy részét más kontinensekről
szerzi be, így azok sok „ételkilométerrel” rendelkeznek. Továbbá egy vizsgálat sze-
rint Magyarországon bizonyult a legmagasabbnak (35%) a gyorséttermi ételek ké-
szítése során létrejövő transz-zsírtartalom (pl. Dániában 2%), amely a természetben
nem létező, az emberi szervezet számára nagyon nehezen feldolgozható zsírsav.
background image
is felismerhetünk rajta. Csakúgy, mint az orkákon, melyeken
azonban még viszonylag részletgazdagon ábrázolt emberi keze-
ket is láthatunk. A textília felületén a stilizált vízi állatok között
fennmaradó teret emberi fejek töltik ki. Tengerre szállt harcoso-
kat sejthetünk bennük, vagy legyőzött harcosok levágott fejét,
melyek trófeaként szolgáltak? A nyitott száj és égnek meredő haj
utalhat harci izgalomra, de halálra is. 
Az egykor élt naszka szövőnő igen mozgalmas műalkotása együtt
láttatja rivális királyságok harcát és a létért folytatott mindennapi
küzdelmet az állatok között. A fennmaradásért folytatott küzde-
lem a természetben könyörtelen szabályok szerint zajlik, és a tör-
ténelem során a népcsoportok között hasonlóan könyörtelen harc
zajlott a területekért, az erő- és élelemforrásokért. A „honnan ve-
gyünk élelmet, hogy ezek ehessenek?” az emberiség legősibb
kérdése, melyre sokszor sajnos az erőszak alkalmazása volt a vá-
lasz. Ugyanakkor ez a közeljövő nagy kérdése is: Lesz-e elég éle-
lem, víz és energiaforrás az előreláthatólag 9 milliárdra duzzadó
emberiség kiszolgálására? Tudunk-e egyensúlyt teremteni a szük-
ségletek kielégítése és a természet megóvása között? 
23
A héten minden ételt otthon készítek el. 
Ma Magyarországon majdnem ezer biogazdaság található, amelynek jelentős
része látogatható is.
A biogazdaságok listája itt található:
www.biokultura.org/biogazdasagok/biogazdasag.html
background image
3.
Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki
kapjon valami keveset. (Jn 6,7)
Jézus tanítványainak ijedtsége, mely ebben a kijelentésben tük-
röződik, leginkább talán a feladat lehetetlenségének szól. (Be-
szédes, hogy a probléma súlyát azonnal pénzértékre fordítják
át…) E lehetetlenség mélyebb oka pedig a fenntarthatóság hiá-
nya, kicsiben. „Erőforrásaink messze nem fedezik a szükségle-
teket”  –  válaszolnák  talán  mai  fogalmakkal  Jézusnak,  aki  a
feladatot adta nekik. A megoldás valóban nem is emberi lesz, ám
mégsem független az embertől: a tanítványoknak új, osztozó
módon kell elkezdeniük gondolkodni arról a kevésről, amijük
van – s akkor majd belép a történetbe az isteni, a kegyelem is,
megtörténik a kenyérszaporítás. „Pusztán a ti erőtök által nem
megy, de nélkületek sem” – foglalhatnánk össze Isten üzenetét a
történet kapcsán.
Ám fontos az is, hogy ez az isteni közbelépés miért történik?
Ha ezt nem értjük meg jól, akár azt is hihetnénk, hogy Isten
24
A méltányos kereskedelemben forgalmazott kávét, teát, cukrot, rizst, 
kakaót, kézműves termékeket vásárolom meg.
A kizsákmányoló cégek fizikai dolgozói gyakran egész nap dolgoznak, majd
délután közlik velük, hogy az aznapi túlóra meddig tart. Aki nem készíti az elő-
írt átlag darabszámot, az fizetés nélkül dolgozik tovább. A fizetés nagyon kevés,
a dolgozóknak fizikai fenyítéstől, megaláztatástól kell tartani, sokan számolnak
be gyakori szexuális zaklatásról, erőszakról.
background image
„majd úgyis megvéd” minket az általunk okozott ökológiai válság
következményeitől; nem kell lemondani igényeinkről, megszokott
kényelmünkről: mennyei mentőövként, mint a kenyérszaporítás,
jön majd az átlaghőmérséklet-csökkentés, az édesvízkészlet-sza-
porítás.... Csakhogy a történetben nem igényekről, hanem szük-
ségletekről 
van szó. Nem a tömeg kezdi követelni az ellátást,
hanem Jézus az, aki gondol arra, hogy az őt hallgatóknak kenyérre
is szükségük lesz, különben nem fog célba érni szívükben a sze-
retet igéje. Mások szükségleteinek tisztelete és szem előtt tartása
pedig  a  szeretet  törvényének  egyik  legelemibb  megvalósítási
módja...
A társadalmi igazságosság az evangélium fényében éppen ezt je-
lenti. A jézusi modellt alapul véve szolgálhatjuk igazán a közjót.
Krisztus tanítványainak ma is érzékenyen meg kell különböztet-
niük az igényeket a szükségletektől. Sokrétűen alkalmazniuk kell
erre az „aranyszabályt”: amit szeretnéd, hogy veled tegyenek,
tedd azt te is másokkal. Azután oda kell figyelniük a kicsinyekre,
akik közül a „legkicsinyebbek” azok a jövő nemzedékek, akik
még meg sem születtek. Az ő szükségleteiknek kell a legnagyobb
tiszteletben állniuk, ami azt jelenti, hogy a legkevésbé sem sza-
bad kockáztatni az ő életfeltételeiket azzal, hogy mi fenntartha-
tatlan életmódunkkal előre elhasználjuk azokat.
25
Nem vásárolok, hanem saját kezűleg készítek ajándékot.
A saját kezűleg készített ajándék több időt, kreativitást, nagyobb empátiakész-
séget igényel, és fennáll annak a veszélye, hogy nem sikerül olyan „tökéle-
tesre”, mint a bolti ajándék. Viszont sokkal személyesebb, közvetlenebb és
egyedibb lehet az ajándék, és jobban védhetjük vele a környezetünket, lelki vi-
lágunkat, érzelmeinket. 
background image
Jézus a tanítványok gondolkodását a történetben átformálja „a
másik feltételezett igényeit látva aggódva védekezünk” mentali-
tásából „a testvér szükségleteit látva Krisztusban bízva oszto-
zunk” felé. Hozzányúlhat az én gondolkodásmódomhoz is?
26
Csak olyan háztartási eszközt/elektronikai cikket/ruhát/cipőt/stb veszek
meg, amire valóban szükségem van. 
Az elektronikai és számítástechnikai eszközök gyors avulása miatt egyre nö-
vekszik a veszélyes hulladék mennyisége. Ezek az értéktelenné vált eszközök
gyakran a kommunális hulladékba kerülnek, és a bennük található veszélyes
anyagok a csapadékvíz hatására kimosódnak és a talajba kerülnek, vagy ége-
tés során a levegőbe jutnak.
background image
Imádkozzunk!
Úr Jézus Krisztus! Tanítványaidhoz hasonlóan sokszor mi is két-
kedve fogadjuk azt a megbizatást, amit te ránk ruházol.
Bocsásd meg, amikor csak a tehetetlenségünket hozzuk eléd, és
nem bízunk a te hatalmadban, a te erődben és kegyelmedben.
Szentlelked által segíts osztozni, mások szükségleteit észrevenni,
hogy így töltsük be a szeretet igéjét. 
Hálát adunk, hogy te közösséget vállaltál a világ kicsinyeivel, és
ebben követhetünk téged! Ámen!
27
A mobiltelefonomat és minden elektronikai cikket addig használom, amíg
működik, és amíg javíttatható. Nem cserélem le például a divat kedvéért.
A fejlett országokban a szemét több mint öt százalékát teszik ki a kidobott szá-
mítógépek, mobiltelefonok és elektromos berendezések. Az USA-ban évente
14-20 millió számítógépet hajítanak ki. Európában az e-hulladék mennyisége
nő a leggyorsabban: tömege csak Nagy-Britanniában évi egymillió tonna.
background image
„Az előttünk álló nagy kihívás, amelyet a jelen globalizációs kor-
szak fejlődéssel kapcsolatos problémái még ki is éleztek, amelyet
a gazdasági-pénzügyi válság még sürgetőbbé tett, éppen azt iga-
zolja mind a gondolkodás, mind a magatartás számára, hogy nem
csupán a társadalometika olyan hagyományos alapelvei nem ho-
mályosulhatnak el, mint az átláthatóság, a tisztesség és a felelős-
ség, hanem a kereskedelmi kapcsolatokban az ingyenesség elve,
az ajándékozásnak, mint a testvériség kifejeződésének logikája
is megtalálhatja a maga helyét a normális gazdasági tevékenység
keretében, s meg is kell azt találnia. Ez jelenleg az ember igénye,
ám maga a gazdaság logikája is ezt az igényt diktálja; egyszerre
a szeretet és az igazságosság igénye.”
(Caritas in Veritate kezdetű enciklika, XVI. Benedek pápa,
2009)
28
Nem vásárolok nagy bevásárlóközpontban. A kisebb boltokat,
lehetőleg hazai üzletláncokat részesítem előnyben.
Miközben világszerte egyre szűkösebb és drágább az élelmiszer, tonnaszámra
romlanak meg az áruk a nem megfelelő csomagolás és szállítás miatt. Az ENSZ
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének becslései szerint az élelmiszer faj-
tájától függően a veszteség 20–75 % között van, és összességében meghaladja
az évi egymilliárd tonnát.
background image
Szeptember 28. szerda
Szent Vencel vértanú
907-ben Csehországban született, apja Vratislav, a cseh törzsek
második keresztény fejedelme volt. Gondos keresztény nevelésben
részesült. Tizenhat évesen vette át a hercegség vezetését, sok ne-
hézség közt terjesztette a hitet. Állandó küzdelmet kellett vívnia
a pogány főurak ellen. Igyekezett fegyelmezett, adakozó, imád-
ságos ember lenni. Tudott latinul és görögül is, feljegyezték róla,
hogy – korában nem általános buzgósággal – a Szentírás több
részletét szó szerint megtanulta. Templomokat építtetett, környe-
zetébe szerzeteseket gyűjtött. 935-ben cselszövés áldozata lett:
vallásos ünneplésre hívták, de a templom előtt öccse, Boleszláv
vezetésével megtámadták, és a bérgyilkosok végeztek vele. Kez-
dettől fogva vértanúként tisztelték. Csehország védőszentje.
A társadalom sokszor érzéketlen, sőt ellenséges a hitből fakadó élet-
formával szemben. Akár vértanúsághoz is vezethet következetesen
kiállni az evangélium életet és közösséget elrendező ereje mellett.
És mégis: nekünk a világ ellenében is a világért, a társadalom meg
nem értése közepette is a társadalmi igazságosságért kell élnünk.
Nem magunkért vagyunk keresztények, hanem a világ megváltá-
29
Csak helyi terméket vásárolok. (www.egyhaztaji.hu)
Ma csak helyi termelőtől vásárolt alapanyagból készítek ételt. 
Történelmünk során, nehéz helyzetekben mindig vidéki gyökerekből táplál-
kozva, a falusi közösségek erejére támaszkodva tudott megújulni a magyar
társadalom. Ma Magyarországon a 10 évvel ezelőttihez képest a mezőgaz-
daságban tevékenykedő gazdasági egységek száma több, mint 1/3-ával, a
regisztrált gazdaságoké pedig 1/5-ével csökkent.
background image
sáért megtestesült Krisztus testének lettünk tagjai a keresztségben.
Otto Dix (1891-1969) „A gyufaárus” (1920) című festményén egy
hadirokkant látható, aki gyufát árul. A német expresszionista fes-
tők képein vissza-visszatérő téma az első világháború annak min-
den következményével együtt. Otto Dix különösen sok alkotást
szentelt ennek a témának. A képen látható szívfacsaróan nyomo-
30
Egy órát a gyermekemmel/unokámmal/ismerős vagy rokon kisgyerekkel
töltök, és közben csak rá figyelek.
Az UNICEF 2005. évi jelentése szerint a világon több mint 1 milliárd gyermek
él szegénységben. A világon minden második gyermek hiányt szenved az élet-
hez és a fejlődéshez szükséges alapvető dolgokban: tiszta ivóvízben, megfelelő
táplálkozásban, gyógyszeres segítségben, oktatásban és lakhatásban.
background image
rult alaknak se keze, se lába, a vakok szokásos fekete üveges
szemüvegét viseli, szájában fogat is csak egyet-kettőt látunk. Sap-
kája alapján a tengerészetnél teljesíthetett korábban szolgálatot.
A háborúba belerokkant német nemzet, sőt, az egész európai kul-
túra jelképének is tekinthető a hadirokkant figurája. Ezen a képen
a hadirokkant megpróbál – abszurd helyzete ellenére is – „hasznos
tagja lenni a társadalomnak”: nem koldul, hanem árusít. A képen
az ő megrendítő figurája mellett jobbról és balról részvétlenül, kö-
zönyösen elhaladó – az öltözetük és cipőjük látványa alapján –
jómódúnak mondható emberek lábait látjuk. A gyufaárus előtt
megállva pedig egy tacskó levizeli őt. Kiáltó társadalmi ellenté-
teket mutat meg a művész szegények és gazdagok között? A tár-
sadalmi igazságosság után kiált? Ez a kép sokkal több ennél.
A festő egyetlen pillanat bemutatásán keresztül egy egész civili-
záció tragédiáját tárja elénk. Hiszen bármelyikünk ülhetne ott a
gyufaárus helyett a járdán, hasonló állapotban, egy taposóakna
miatt teljesen mozgás- és cselekvésképtelen állapotban, vakon.
Szerencsénk volt, hogy mi megúsztuk, mert nem azon a fronton
harcoltunk, nem abban a seregben szolgáltunk, vagy még nem
voltunk hadkötelesek, vagy még meg sem születtünk. 
De mi vagyunk rajta ezen a képen, ez a mi kultúránknak, a mi
Európánknak, a mi civilizációnknak a látlelete.
31
Tájékozódom a közelemben a gyermekek étkeztetésével, jóllétével,
felzárkóztatásával foglalkozó szervezetekről, és ha tudom, segítem őket.
Az UNICEF 2005. évi jelentése szerint több mint 1 milliárd gyermek – a vilá-
gon minden második gyermek – él szélsőséges nyomorban, illetve szenvedi há-
borúk vagy HIV/AIDS-járvány következményeit. 640 millió gyermeknek nincs
tető a feje felett, 400 millió nem jut egészséges ivóvízhez, 90 millió pedig súlyos
mértékben rosszul táplált.
background image
4.
Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal,
de mi ez ennyinek? (Jn 6,9)
A gyerek, a kenyér és a hal különbözőképpen ugyan, de mind-
hárman az élet szimbólumai. A bizonytalankodó tanítványok már
túlvannak a kezdeti zavartságukon és körülnéznek, miből is le-
hetne enni adni ennyi embernek. Öt kenyér és két hal talán, ha
egy családnak elég, de összesen ennyiről tudnak a közelben. Ezek
már a jövő felé tett lépések... Nem érthető még pontosan, hogy
mit tud ezekkel tenni Jézus, de most ilyesmire van szükség. A
rengeteg ember megetetésének módja még nem tűnt fel a látóha-
táron, de már kezdik használni saját képességeiket, gondolkod-
nak  a  lehetséges  lépéseken,  cselekvési  mintákat  keresnek  az
ismeretlen helyzetben. Mindezt azért, mert – ha ellenkezik is ez
pillanatnyi ismereteikkel, – bíznak Jézusban.
6,966,074,964. Ennyien éltek a világon, amikor belekezdtem a
mondat írásába. Ma estére százezerrel többen leszünk. Fogyasz-
tási szokásainkra csak az elmúlt egy-két évtizedben és csak na-
gyon kis mértékben mondhatjuk, hogy itt-ott kezdenek tudatossá
32
Lecserélek a lakásban/gyülekezetben egy hagyományos égőt
energiatakarékosra.
Az emberi izomteljesítmény egy munkaóra alatt mintegy 80-100 watt. Egy lap-
top szövegszerkesztés közben óránként 20 wattot fogyaszt, ami annak felel
meg, mintha egy rabszolgát tizenkét percig dolgoztatnánk. Egy mosógép fo-
gyasztása 800 watt, ami egy óra alatt nyolc-kilenc rabszolga munkájával
egyenértékű.
background image
válni. Amíg a környezetkímélés egyben pénztárca-kíméletet is
jelent, megpróbálunk ösztönösen elboldogulni. Ahol a környe-
zetvédelem egészségvédelemmel is jár, ott a közelmúltban fel-
futtatott  egészségipar  jóvoltából  már  többen  odafigyelnek.
Nagyon kevés esetben látunk viszont példát arra, hogy a környe-
zetet ne végtelenül kiszipolyozható erőforrás-nagybácsiként ke-
zelnék, legyen akár dúsgazdag, mint az erdőkkel, vizekkel dús
területeken, akár leromlott, elszegényedett állapotú, mint Kelet-
Afrikában vagy az egyre gyorsabban „fejlődő” távol-keleti or-
szágokban.  A  gazdag  országok  lakói  hozzászoktak,  hogy  a
technikai és technológiai felfedezésekkel „minden” megoldható.
Három dolog már jól látszik ezzel kapcsolatban. A felfedezések
nem érvényesülhetnek szabadon, fogva tartják őket az emberi
kapzsiság különféle formái. A „felfedező tehetségünk” az erőfor-
rások  kimerülésével  párhuzamosan,  folyamatosan  csökken.
Végül, hogy amit behozunk a technológián, azt kapzsiságunk
vagy kényelmünk miatt mindig elvesztjük a fogyasztás emelke-
désével.
33
A környezetemben úgy hangoljuk össze az autózást, hogy többen
utazzunk egyszerre. 
Egy kiskategóriás autó hozzávetőleg 60 kilowattot fogyaszt országúton órán-
ként, ami 75 rabszolga munkáját emészti föl. 2008-as adatok szerint úgy él
egy magyar ember, mintha egész éven át száz rabszolgája lenne.
background image
Mi lesz a gyerekeinké, milyen lesz a jövő? Nagyrészt mi döntjük
el a választott gondolkodási és életmintákkal. Amíg napi válasz-
tásainkat a Gondviselésben betöltött szerepünk keresésének tu-
datában tesszük meg, van rá okunk, hogy reménnyel gondoljunk
a jövőre.
34
Ma 1 perccel kevesebb ideig zuhanyzom.
Ma Magyarországon a legtöbb helyen ivóvízben fürdünk, pedig a Föld víz-
készletének csupán 0,7 %-a fogyasztható. Egy amerikai ember napi átlagos
vízfogyasztása 550 liter, egy magyar emberé 150 liter, egy afrikai emberé 4
liter. Egy gyors zuhanyzással akár 50-100 liter vizet is meg lehet spórolni.
background image
Imádkozzunk!
Úr Jézus Krisztus! Hálát adunk, hogy felhasználod a mi képes-
ségeinket, gondolkodásunkat, tetteinket ennek a világnak a meg-
változtatásában. 
Köszönjük, hogy minden körülmények között bízhatunk benned,
minden helyzetben bölcsen vezetsz minket. 
Bocsásd meg, amikor hanyagul megfeledkezünk teremtett vilá-
god  védelméről,  amikor  önhitt  módon  azt  képzeljük,  hogy  a
pénzzel és a technikai tudással minden megoldható.
Szentlelked által segíts, hogy naponként a te életed követve él-
jünk,  a  te  utadat  járjuk,  a  te  szemeddel  tekintsünk  a  világra!
Ámen!
35
A mosó- és mosogatógépet csak teletöltve indítom el.
Vizet nagyon sok területen használnak: például egy farmernadrág előállításhoz
több, mint 7000 liter vízre van szükség, egy hamburger elkészítése pedig 24
liter vizet igényel. Az ivóvíz hiánya jelenleg az egyik legnagyobb probléma.
Naponta 6000 kisgyerek hal meg ivóvíz hiánya miatt a Földön.
background image
„A gondolkodás és a tudat egyértelmű megváltozására van szük-
ség az egész társadalomban, de különösen a gazdaság, a politika
és a társadalom felelős vezetőinek körében. Hosszú távú, valódi
környezetbarát fordulat előidézéséhez a gazdasági és mindennapi
élet terén olyan változásra van szükség, amelyet a Biblia nyelvén
metanoiának,  azaz  a  mentalitás  megfordulásának  nevezünk.
Ezzel jelentős gyógyulást lehetne elérni, de ahhoz, hogy megva-
lósulhasson, szembe kell nézni kultúránk teremtményekkel szem-
beni eddigi ellenséges fellépésével és a teremtmények számára
kedvezőbb felfogásokkal szembeni előítéleteivel is.”
(Nem túl késő még választ adni az éghajlatváltozásra,
Evangelische Kirche in Deutschland, 2007)
36
Használat után kihúzom a telefontöltőt a konnektorból.
A számítógép, a tévé, a dvd-lejátszó, a telefontöltő készenléti üzemmódban is
fogyaszt áramot. A készülékek teljes kikapcsolásával évente körülbelül 450 kg
széndioxid kibocsátását előzhetjük meg. 
Segítséget jelenthetnek továbbá az egyre népszerűbbé váló újratölthető elemek
és napelemes telefontöltők.
background image
Szeptember 29. csütörtök
Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok
A szent főangyalokat bibliai alapon ismeri és nevezi meg a ke-
resztény hagyomány. Mihály – „Ki olyan, mint az Isten?” – az
Úr ügyének védelmezőjeként, Gábor az Üzenet hírvivőjeként,
míg Rafael Isten gyógyításának közvetítőjeként mutatkozik meg.
Isten ereje nem „száll el” a világ fölött, hanem belép abba, és
hatalommal formálja azt. Istennek fontos a világ: akarja, hogy
Neki  hódoljon,  hogy  megismerje  őt,  és  hogy  a  bűnből  gyó-
gyulva Hozzá térjen. Isten terve a világról szent szeretet-terv.
Ezt a tervet lehet szolgálni – akárcsak az Úrhoz hűséges angya-
lok –, és persze lehet ellene is cselekedni; mint ahogyan a ter-
mészet harmóniáját is lehet hűségesen művelni, de rombolni is.
Csak az egyik magatartás következménye az üdvösség, a má-
siké pedig a biztos kudarc. Keresztényként nem tehetjük meg,
hogy nem állunk következetesen Istennek a teremtett világról
alkotott terve mellé!
37
A tévét, a monitort készenléti üzemmódból is kikapcsolom.
A széndioxid-kibocsátás csökkentése mellett anyagilag is jól járunk, ha a mo-
nitort, a tévét, a zenelejátszót nem hagyjuk készenléti üzemmódban. Így évente
körülbelül 20.000 forint extrakiadást spórolhatunk meg.
background image
Ez a 19. századi elefánt-
csont-faragás Japán egyik
legnépszerűbb mitológiai
alakját, Momotarót ábrá-
zolja.  A  mítosz  szerint
Momotaro egy óriás ba-
rackban  jött  le  a  földre,
melyet egy folyó partján
talált meg egy idős, gyer-
mektelen  asszony,  aki  a
ruhákat mosott a vízpar-
ton. Momotaro (nevének
jelentése: barack-fiú) ez-
után elmondta nekik, hogy a mennyből jött le azért, hogy az ő
gyermekük legyen. Ezen az idős pár fölöttébb örvendezett, s fel-
nevelték a gyermeket.
A faragás a házaspárnak a gyermek megtalálása feletti örömét,
és hálás tekintetüket ábrázolja. Ahogy az ember elnézi őket, arra
gondol, bár minden megszülető gyermeket ilyen nagy örömmel
fogadnának! Eric Berne szerint az ember egész életútját megha-
tározza, hogy várják-e a születését. Azt mondja: „nem árt, ha tud-
38
Télen 1°C-kal lejjebb veszem a hőmérsékletet a szobában. 
yáron kikapcsolom a légkondicionálót. 
Egy átlagos lakás széndioxid-kibocsátása 1 tonnával csökkenthető, ha télen
2°C-kal lejjebb, nyáron 2°C-kal feljebb vesszük a hőmérséklet szabályozót. A
lakás hűtésében és fűtésében fontos szerepet játszhatnak a tudatos tervezés
(például tornác kialakítása), valamint a lakást körülvevő fák. 
background image
juk, vajon véletlenségből, szenvedélyből, erőszak vagy csalás
folytán, esetleg puszta belenyugvásból fogantunk.” Lehetséges,
hogy nemcsak egyének életét, hanem népek, kultúrák sorsát, pá-
lyafutását is meghatározhatja az, hogy a szülő-gyermek viszony-
ról milyen eszményekben, mítoszokban gondolkodik? 
Momotaro története nagyon népszerű Japánban. A szülő-gyer-
mek, idősebb- és fiatalabb generáció viszonyára ad eligazítást,
és most, 2011-ben, amikor a Fukushima-i Atomerőmű katasztró-
fája történt, és arról hallhattunk, hogy több száz nyugdíjas önként
felajánlotta, hogy az erőműben dolgozó fiatalokat leváltja, hogy
ne azokat károsítsa a sugárzás, el kell gondolkodnunk az égi aján-
dékként közénk jött fiú történetének üzenetén, melynek csak egy
változata Momotaro története. Hiszen ezek a csodásan születő
gyermekekről szóló történetek és mítoszok mind egy irányba mu-
tatnak: Jézus Krisztus evangéliumi történetére, melyben ott a
megoldás kicsik és nagyok konfliktusainak megoldásához, és
újra egymásra találásukhoz. Hiszen Malakiás próféciája az ószö-
vetségi könyvek utolsó soraként előkészíti Jézus Krisztus érke-
zését: „…Az Atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek
szívét az atyákhoz…” (Mal 3,24)
39
Ellenőrzöm, hogy az otthonomban és a munkahelyemen jól szigetelnek-e a
nyílászárók.
Egy átlagos lakás széndioxid-kibocsátása évente körülbelül 800 kg-mal csök-
kenthető a jó szigetelés biztosításával. Ezzel körülbelül 16 közepes méretű fa
széndioxid-elnyelésének munkáját takaríthatjuk meg. 
background image
5.
„Ültessétek le az embereket.” Nagy fű volt azon a helyen.
(Jn 6,10)
A tanítói beszéd végén Galileában is vissza kell zökkenni a va-
lóságba csakúgy, mint mindig. Visszhangoznak a Mester gondo-
latai Isten országáról: szavak, amelyek megérintenek, magával
ragadnak, igazi élményt adnak – egy tiszta érzést és világos látást.
A tanítás végén a hallgatók újra szembesülnek az itt és most kér-
désekkel: ugyan mit tehetünk mi, mire kellünk mi Istennek? Por-
banszületett porszemek vagyunk a globalizált, mindent felélő,
habzsoló és szemetelő, éhező és pazarló, taposós világban. Ám
történt ott még valami, még mielőtt mindenki szétszéledt volna
saját gondolataival.
Leültették az embereket csoportokba (Lk 9,14). Rend formálódott
a rendezetlenségből, irány alakult a kuszaságból. Mindenkire
szükség van, és mindenkinek van egy helye. Jézus már az elején
legyőzi a diabolikus kavarodást. Jézus az, akihez igazodva meg-
áll a káosz elhatalmasodása. Hogyan is lehetne másképp, mint
40
A szobámhoz legközelebbi fát mindennap megfigyelem
legalább 10 percig.
A természetben az entrópia úgy működik, hogy a rendből lesz rendezetlenség,
és a rendet csak a rendezetlenség árán lehet fenntartani. Az emberi társadalom
évi több mint 12 milliárd tonna olaj-ekvivalens energia felhasználásával tarja
fenn a struktúráit, s éppen ez az oka a környezet tönkretételének.
background image
megállni, leülni a saját helyünkre és figyelni arra, aki teremtette
és fenntartja a világot? Így kezdődött el a kenyérszaporítás cso-
dája.
Leültették az embereket
a  fűbe. 
Abban  a  fűben
kell  enniük,  amely  az
állatok  eledele.  Nincs
olyan  csoda,  és  nincs
olyan életre vonatkozó
döntés,  amely  csak  az
emberre vonatkozik, és
a teremtett világra nem:
ugyanabban  a  termé-
szetben  él  ember,  állat
és növény. „Minden test
csak  fű,  és  minden
szépsége, mint a mezei
virágé. Elszárad a fű, el-
hervad a virág, ha ráfúj
az  Úr  szele.  Bizony
csak  fű  a  nép!”  (Ézs
40,6–7).  Krisztus  az
41
Sétálok vagy futok 20 percet a közeli parkban/erdőben/folyóparton.
Az ember, mint minden rendszer, akkor fogyasztja a legkisebb energiát, ha har-
móniában van önmagával. A belső harmóniánk lelki, szellemi, érzelmi és testi
létezésünk kvázi egyensúlya. Ez a harmónia egészségünk feltétele. Ha egész-
ségesek vagyunk, akkor a legkisebb külső energiát használjuk; ám ha egész-
ségünk megbomlik, akkor sok energiát igénylünk.
background image
Élet kenyere, önmagával táplálja övéit, de nem feledkezhetünk
meg azokról az élőlényekről, akikért felelősséggel tartozunk. Mi-
után elmentek, eső jöhetett attól, aki enni adott, hogy felélessze
a letaposott füvet.
Leültették az embereket a földre. Az ötezres tömeg így – Remé-
nyik Sándor szavaival – „olyan egyszerűn, olyan igazán, túl böl-
cselkedésen,  politikán,  a  puszta  földön  ülve”  várta  a  csodát.
Megszabadult mindenki attól, hogy a másikat eltiporva jusson
előre, hogy első legyen, hogy lássa a látványosságot, hogy utat
törjön magának, hogy többet birtokoljon, hogy közelebb lehes-
sen, és hogy megragadja az Élet kenyerét. Üljön le mindenki, a
kenyér oda fog érkezni! Jézus ezzel az utasítással összekötötte a
hallgatóságot a földdel.
Úgy tapasztalták meg a kenyérszaporítás csodáját, hogy 
az, aki a földből vétetett, 
a földön ülve veszi magához 
azt, ami a földből nőtt.
42
Ma nem kapcsolom be a tévét, számítógépet.
Az entrópia törvényének figyelembevétele a keresztényi létben a következő: a
külső harmónia kulcsa az elfogadás. Ha küzdök minden ellen, amit el kellene
fogadnom, akkor szintén sok energiát kell mozgósítani.
background image
Imádkozzunk!
Úr Jézus Krisztus! Hálát adunk, hogy szavad ma is élő és ható,
ma is magaddal ragadsz és tanítasz bennünket. 
Köszönjük, hogy a kuszaságban világos látást, a rendetlenségben
új életet ajándékozol számunkra. 
Bocsásd meg, amikor megfeledkezve küldetésünkről mi magunk
is pazarlunk, habzsolunk, szemetelünk, törtetünk és mindent fe-
lélünk. 
Szentlelked által segíts, hogy képesek legyünk megállni, lassí-
tani, felvenni a te életritmusodat. Segíts nekünk megőrizni a te-
remtettség jó rendjét! Ámen!
43
A kertembe (vagy a lakásomban egy cserépbe) elültetek
egy fűszernövényt, és mindennap gondozom.
A legszükségesebb zöldségek és fűszernövények megtermeléséhez akár 8m
2
kert, és napi 20 perc munka ráfordítása is elegendő. 
A növények gondozása elmélyíti a természettel való kapcsolatunkat, kérdéseket
vethet fel a többi emberrel való kapcsolatunkról, és új szempontokra világíthat
rá Istennel való kapcsolatunkban.
background image
„Keresztény meggyőződésemhez tartozik, hogy szembe kell for-
dulnunk a határtalan és gátlástalan növekedés őrületével. A sze-
rény életforma és az alázatos valóságértelmezés új formáit kell
megtanulnunk. Új tudat kialakításáról van szó, amelyet nem a
puszta anyagi fogyasztás és a források mértéktelen kihasználá-
sára épülő, növekedésbe vetett hit határoz meg. Az atomenergia
felhasználása ezt a végzetes félreértést támogatja azzal, hogy azt
a képzetet kelti, hogy nem kell törődnünk az energiával való ta-
karékoskodás és a hatékony felhasználás kérdéseivel... Az atom-
reaktorok építésében nem látom a környezet védelméhez való
hozzájárulást.”
(Gregor Maria Hanke OSB, Eichstätt-i püspök, 2010)
44
A naptáramban megjelölöm a környezetvédelemmel kapcsolatos napokat.
Az ünnepnapokat pihenéssel töltöm, és ekkor a szabadba is megyek. 
Az ünnepnapok, jeles napok arra késztetnek minket, hogy időnként átgondoljuk
mindennapjainkat, életvitelünket. Megvizsgálhatjuk helyünket a fogyasztói tár-
sadalomban, átgondolhatjuk döntéseinket a technológiai kultúrában. Segít-
hetnek, hogy megpihenjünk, s ha kell, újra kezdjük az első lépés megtételével.
background image
Szeptember 30. péntek
Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító
349 körül született Dalmáciában. Vallásos szülői nevelést és nagy
műveltséget kapott. Rómában a katakombákban elmélkedett, majd
érett korában megkeresztelkedett. Betegsége után két évig igen szi-
gorú remeteéletet élt, és görögöt, hébert, valamint arámot tanult.
382-ben Rómában már papként lett Damazusz pápa titkára. Latin
nyelvű szentírásfordítást kellett készítenie, később Betlehemben ko-
lostort épített. A Születés Barlangja közvetlen szomszédságában élt,
szentírásfordítását Vulgata néven ma is használja az egyház. Sok
viszontagság ellenére töretlen szellemi erővel tevékenykedett, bol-
dog halált ért 420. szeptember 30-án. A négy egyházatya egyike.
Az életszentség egyik szerény, ám áldott módja kortársaink szük-
ségleteinek felismerése és szolgálata. Ez gyakran radikális dönté-
seket és lemondásokat is kívánhat tőlünk, ahogyan Jeromostól is.
Felismert igazságokhoz igazítani életünket általában nem könnyű;
sokkal könnyebb fordítva cselekedni, az ideológiákat igazítani ké-
nyelmünkhöz. De ki legyen úttörő a következetes magatartás terén,
ha nem mi, keresztények, akiknek számára a felismert követendő
igazság nem csupán emberi bölcsesség eredménye, hanem a ke-
reszten és a feltámadásban igazolt krisztusi evangélium? 
45
Tájékozódom a helyi környezetvédelmi problémákról, kihívásokról,
kezdeményezésekről.
Ma Magyarországon közel tíz ökofalu található, amelyeket az ésszerű energi-
ahasználat, kevés hulladék, a környezetért és a közösségért felelős működés
jellemez. Az itt lakók úgy próbálják szervezni életüket, hogy harmóniában él-
jenek a természettel. Ezen települések jó példái a fiatal családok által újra-
alapított fenntartható közösségeknek.
background image
Ezen a képen egy 1111-ben befejezett, kézzel írt kódex egyik ol-
dalának részlete, egy iniciálé látható. Nagy Szent Gergely „Mo-
ralia” című művének, Jób Könyve Kommentárjának szövegét
tartalmazza, mely a maga idejében igen népszerű, sokat másolt
könyv volt. A „Quia amici beati”, azaz „mert a boldog barátok…”
46
Elolvasok egy környezetvédelemmel/teremtésvédelemmel kapcsolatos
cikket/könyvet.
„A természet = teremtés. … A természet és ember kapcsolatába ez a szemlélet
bevonja Istent. Bár az Isten és ember, Isten és természet kapcsolata a Bibliában
fontosabb, mint az ember és természet összefüggései, mégis, az utóbbi az elő-
zőekből érthető. Ha a Biblia a természetet teremtésnek tartja, akkor a Terem-
tőről tesz bizonyságot.” (Bolyki János: Teremtésvédelem. 1999.)
background image
kezdősor Q-betűjébe komponálva láthatunk két ciszterci szer-
zetest, amint együtt éppen fát hasogatnak. A farönk hosszanti,
elvékonyodó része alkotja a Q betű nyúlványát. Mesteri kom-
pozíció, mely az összetartozás, a barátság, a közös munka örö-
mének és fáradságának élményét idézi meg. Az egymás felé
hajló, egymás fejét érintő barátok alakja mintegy közre zárja,
keretezi a közös munka terét. Az akkori bencés rend egyre in-
kább külső segítőkre támaszkodó életformájához képest a ci-
teaux-i szerzetesség a teljes önellátásra törekedett, és arra, hogy
egyáltalán ne szoruljon rá külső támogatásra. Azon a színvona-
lon éltek, amit saját erőből képesek voltak előteremteni. Európa
akkor még teljesen vad, civilizációs behatástól érintetlen vidé-
keit keresték, hogy ott telepedjenek le, és teremtsenek maguk
számára új életteret. A letelepedésnek, az otthonteremtésnek új
eszményét hozták létre, melyben a szükségletek minimumára
törekedtek, valamint az épített környezet és a természeti kör-
nyezet harmóniáját igyekeztek megvalósítani, és mindez kiegé-
szült az önellátáson alapuló gazdasági modellel. Példájuk ma
újra igen aktuális: mind az önellátásra, mind a szükségletek mi-
nimumára, mind a természeti környezettel való harmóniára tö-
rekvés terén.
47
Interneten/újságban információkat keresek a Teremtés Hetéről.
„A keresztény tanítás és a hitvallásaink azt mondják, hogy Isten teremtette a
mennyet és a földet. Mi mégis figyelmen kívül hagyjuk ezt az egyházi év során.”
(www.ecen.org)
background image
6.
Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott
ülőknek. (Jn 6,11)
Kézbe venni a kenyeret, felemelni, és hálát adni. Jézusi mozdulat.
Olyan „klasszikus” jézusi mozdulatsor, amely olykor embereket
segített a Mester felismerésére. Kézbe venni és Istennek hálát
adni. Nem csak a kenyérhez nyúlhatnánk így. A teremtettség vé-
delme azt jelenti, hogy az élet minden formájához úgy viszonyu-
lunk, mint Jézus a kenyérhez.
Kezünkbe  véve,  vagyis  nem  hagyva,  hogy  felelőtlenségből,
igénytelenségből,  lustaságból  szétszóródjon  és  romba  dőljön
mindaz, amiről Isten mindenek kezdetén kijelentette, hogy JÓ.
(1Móz 1,1) A kézbe vétel a védelmező hozzáállásról, odafigye-
lésről, gondoskodásról árulkodik.
Felemelve, vagyis feltekintve az égre, Istenre, az Örökkévalóra.
Az égre néző ember nem mond le a jövőről. A dolgainkat az
Örökkévaló szemével látva, nem mondhatjuk, hogy nincs értelme
a teremtésvédelem apró lépéseit elkezdeni: a keresztények a re-
ménység emberei, üdvösségünk reménységre szól! (Rm 8,24)
48
Hálát adok a teremtett világ szépségéért.
„Minden falat, amellyel az ember táplálkozik, jel, ebben, ezzel és ez alatt a jel
alatt pedig maga a kegyelem nyilvánul meg, amelyből az ember élhet, amely
nélkül nem élhetne. Vajon az embernek a növények és állatok feletti szuvere-
nitása nem abban jelenik-e meg minden másnál jobban, hogy a többi földi te-
remtménynél több megköszönnivalója van?” (Karl Barth)
background image
Hálát  adva,  vagyis  elfo-
gadva, hogy minden, ami
a föld színén létezik Isten
alkotása és tulajdona. Az
ember tehát nem tulajdo-
nos, hanem megbízott. A
teremtett valóság felett va-
lójában  csak  gazdák  va-
gyunk.  A  jó  gazda
ismertetőjele  a  hálaadás,
mely  elismerése  annak,
hogy „az Úré a föld és ami
betölti, a földkerekség és a
rajta lakók”. (Zsolt 24,1)
A  kenyérhez  másként  is
nyúlhatunk. 
Megmar-
kolni, kicsomagolni, és el-
fogyasztani. Ez a fogyasztói kultúránk mozdulata. Nincs gondos
kézbe vétel, nincs égre tekintés, nincs hálaadás. Dolgainkból ki-
marad a felelősség, az Isten, azt hisszük csak mi vagyunk, bir-
toklunk, mindent kézben tartunk. Közben pedig elhasználunk,
elfogyasztunk, mindent eltüntetünk, melynek végeredményeként
49
Ma megtanulok egy olyan egyházi éneket, amely Isten teremtését dicséri.
Az illegálisan vadászott madarak általában olyan énekesmadarak (pintyek,
nádiposzáták, pityer- és sármányfajok), amiket nemzetközi egyezmények és
jogszabályok védenek. Ennek ellenére, a mediterrán konyhai élvezetek érde-
kében végzett törvénytelen csapdázás ökológiai katasztrófához vezethet.
background image
nem marad más, mint a csupasz földet markoló kezek, a csoma-
golóanyagok szeméttengerei, és a kiüresedett, elfogyott életek.
Fogyasztói „kultúra”?
Jézus kezébe veszi a kenyeret, felemeli, és hálát ad. 2011-ben
erre a szentségi mozdulatra már több alkalommal emlékeztettek
a világ keresztényei. Januárban az Ökumenikus Imahéten a jeru-
zsálemi hívők mutattak rá a pünkösdkor megalakuló ősgyüleke-
zet  szentségi  gyakorlatára,  a  házanként  megtört  kenyérre.
Márciusban a Női Világimanap alkalmából a chilei keresztények
irányították figyelmünket a kenyérszaporítás csodájára Jézus kér-
désével: „Hány kenyeretek van?” Megszentelt pillanatok ezek.
Jézus mozdulatából tanulhatunk, a megtört kenyérben pedig vele
lehet közösségünk.
50
Olyan részeket keresek a Bibliában, amelyek Istennek a teremtett világgal
való kapcsolatáról szólnak.
A „Zöld Biblia” szerkesztőinek célja az volt, hogy a Bibliában megjelöljék
azokat a részeket, amelyek a teremtett világról, a Földünkről szólnak. Több,
mint 1000 olyan verset jelöltek meg, amelyekben Isten teremtései – emberek,
állatok, természet – elválaszthatatlanul összekapcsolódnak.
background image
Imádkozzunk!
Úr Jézus Krisztus! Hálát adunk, ahogy mindenben az Atyára mu-
tatsz, felemeled a dolgainkat, az életünket és ezzel reménységet
nyújtasz számunkra. Hálát adunk, hogy oda figyelsz a tieidre, vé-
delmezel és gondoskodsz rólunk. 
Szentlelked által segíts tőled eltanulnunk ezt a mozdulatot, hogy
felnézve az égre dolgainkat Isten szemével lássuk. 
Bocsásd meg, amikor hálátlanul habzsolunk, és elfeledkezünk
arról, hogy megszentelt életre hívtál el minket. 
Szenteld meg életünket, mozdulatainkat, hogy jó gazdák lehes-
sünk a teremtett világban! Ámen!
51
Szeretetvendégségre a saját tányéromat, poharamat viszem, s javaslom,
hogy mindenki így tegyen. Csapvizet, teát, házi süteményeket fogyasztunk.
Számos gyülekezeti, egyházi alkalmat követő szeretetvendégségen a kénye-
lem játszik fontos szerepet: műanyag tányérokból eszünk, palackozott vizet
iszunk eldobható poharakból, egészségtelen szörpöket, esetleg virslit fo-
gyasztunk, s végül több zsák szemetet termelünk.
background image
„A modern életvitel és az élelmiszer-fogyasztás mai formái ko-
moly veszélyt jelentenek a jövőnkre nézve. Többek között nap-
jaink  nagymértékű  húsfogyasztása  járul  hozzá  legnagyobb
mértékben az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásához, de az
olcsó élelem előállításának is környezeti ára van. A talaj gyakran
túlterhelt a túlzott vegyszerhasználat miatt, s így a biodiverzitás
is csökken. Sok növény- és állatfajt a kihalás veszélye fenyeget
az élőhelyük elvesztése miatt. A mezőgazdasági üzletágak ener-
gia- és vízigénye a jelenlegi kívánalmakhoz igazodva fenntart-
hatatlan. Továbbá az „ételkilométer” (mekkora utat tettek meg a
tányérunkra kerülő étel összetevői összesen), a génmódosított
élelmiszerek kockázata, az élelmezési bizonytalanság, és a hús-
fogyasztástól való nagymértékű függés mind komoly etikai kér-
déseket vetnek fel minden egyház keresztényei számára.”
(Felhívás Európa egyházaihoz és keresztényeihez, European
Christian Environmental Network, 2010)
52
Gyülekezetünk egyik tagjával beszélgetek az aratási hálaadó ünnepről.
A Föld egyik legnagyobb területen előforduló gabonája a búza. Egyiptomban
a régészeti kutatások során már a legrégibb emlékek között is találtak búza-
termelésre utaló jeleket. Más leletek alapján tudjuk, hogy Törökország terü-
letén  Kr.e.  6000-ben  már  termeltek  búzát,  és  a  magyarok  a  honfoglalás
korában már szintén ismerték.
background image
Október 1. szombat
A Gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i Szent Teréz szűz és egy-
háztanító
A franciaországi Alenconban született 1873-ban. Külön pápai
engedéllyel fiatalon lépett be a karmeliták lisieux-i kolostorába.
„Mindenkinek a saját kis útját kell járnia.” – tanította. Eszerint
mindenkinek a saját adottságait, körülményeit felhasználva kell
az életszentség útján járni. 1897. szeptember 30-án halt meg.
1925-ben szetté avatták, majd rövidesen a missziók pártfogójává,
1997-ben II. János Pál pápa egyháztanítóvá nyilvánította. 
Egészen jelentéktelennek tűnő tettekkel, „kis úton” járva is lehet
hatalmas  dolgokat  végbevinni,  ha  Isten  jár  velünk,  mi  pedig
Ővele. A  teremtett  világ  iránti  felelősség  terén  sokszor  talán
könnyű elcsüggedni, ha azt látjuk, hogy az egyén hétköznapi,
„teremtéstudatos” tettei milyen kis cseppet jelentnek a fenntart-
hatatlan nyugati életforma tengerében. Ha azonban meg vagyunk
győződve  arról,  hogy  a  teremtett  világ  iránti  elkötelezettség
Krisztus evangéliumának hiteles, mai korhoz szóló értelmezése,
vagyis ha tudjuk, hogy ezen az úton Isten akaratát követve járunk,
akkor a mi „kis úton járásunk” sem marad hatástalan. Semmi
nem vész kárba, mert mindent Isten tart a kezében.
53
Bibliaórán beszélgetést kezdeményezek a teremtésvédelem kérdéséről.
1985-ben történt először Magyarországon, hogy a zöldmozgalmak a nyilvá-
nosság elé léptek. Ekkor emelték fel szavukat a Szársomlyó-hegy megmenté-
séért. A hegynek ma az egyik felén a kétforintosról ismert védett magyar
kikerics nyílik, a hegy másik fele sajnos hiányzik a bányászati kitermelések
miatt.
background image
A svájci századfordulós festő, Ferdinand Hodler (1853-1918)
„Áhítat” című festménye képes arra, hogy azt az érzetet keltse
bennünk, hogy mi magunk is részesei vagyunk a lelkész körül
egybegyűlő hívek imájának. Az áhítat vagy istentisztelet az egyik
legnehezebben ábrázolható téma a festészetben. Hodler maga is
54
A közösségemben kezdeményezem, hogy szabadtéren is tartsunk
gyülekezeti alkalmakat.
Az istentiszteleten Isten dicsőségét és kegyelmét ’ünnepeljük’. Ő hívott el ben-
nünket a világ és a teremtés gyarapítására és védelmére; a jó rend megőrzé-
sére.
background image
először egy egész más megoldású képet alkotott ebben a témá-
ban. Az „Ima Bern kantonban” című, nagyméretű vásznán egy
színpadias jelenetet látunk, szószéken álló, „Luther-kabátos” lel-
késszel, a padsorok előtt és között ünnepélyes tartásban álló gyü-
lekezeti  tagokkal.  Maga  Camille  Ferrier  a  Genfi  Művészeti
Társaság elnöke biztatta arra Hodlert, hogy készítse el a kép má-
sodik változatát. Ez a magánhasználatra készült, kisebb méretű
alkotás olyan benyomást kelt, mintha egy spontán módon létre-
jövő eseménybe csöppennénk. A találomra felálló emberek cso-
portja  ezt  a  benyomást  kelti.  Arckifejezésük  is  mentes  a
színpadiasságtól. Mintha kissé meglepték volna őket azzal az
igénnyel, hogy imaközösségre hívják őket, de láthatóan az ima
nincs ellenükre, és részt is vesznek benne, mindegyikük a maga
sajátos módján, ki-ki maga próbálja elcsendesíteni más irányú
gondolatait, és követni az áhítat fonalát. A képen nyitott körben
álló emberek maguk közé hívnak. Az egész kép arra hív, hogy
ne kívülállók legyünk, hanem mi magunk is legyünk az áhítat ré-
szesei. A vallással, az egyházzal való találkozásunk legnagyobb
tétje, hogy képesek vagyunk-e kívülállókból résztvevőkké válni.
De földi életünk tétje is hasonló: ittlétünk során vajon hozzáa-
dunk vagy csak elveszünk: gyarapítunk és fenntartunk, vagy csak
fogyasztunk?
55
Imádkozom az egész teremtett világért.
„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik
nektek.” (Mt 7,7)
„Az imádság nem változtatja meg Istent, de megváltoztatja azt, aki imádkozik.”
(Søren Kierkegaard)
background image
7.
Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne
menjen kárba. (Jn 6,12)
Öt árpakenyér, két hal, ötezer ember. Megtörtént a csoda: mind-
annyian ettek – és jóllaktak. Jól érezhetik magukat a tanítványok
is: Jézus tanítása még betölti szívüket és gondolataikat, a Jézus
által megáldott kenyér és hal még megtölti gyomraikat, a csodá-
latos történés még átjárja lelküket és értelmüket. 
A történet elején még körültekintőek voltak: figyeltek a sokaság
szükségleteire (Mk 6,36), és egy esetleges étkezés költségeire
is (Jn 6,7). Vajon mi történhetett, hogy az ötezer ember megven-
dégelése után már fordul a helyzet, és Jézus tűnik körültekin-
tőbbnek,  s  ő  figyelmezteti  követőit  a  felesleges  darabok
összegyűjtésére?  Vajon  az  előbb  még  dénárokat  számolgató
Fülöp nem veszi észre, mennyi kenyérdarab hever a földön?
Vajon Jézus követése, szavainak értelmezése annyira leköti min-
den energiájukat, hogy a Jézus kezeiből kikerülő kenyér és hal
egy része már feleslegessé válik?
56
Szelektíven gyűjtöm a hulladékot, beleértve az elektronikai cikkeket
és a veszélyes hulladékot is.
Hazánkban a szilárd hulladék 80%-át lerakókban helyezik el, kb. 6%-át pedig
elégetik. Pedig a hulladéknak mindössze csak kb. 25%-a szemét. A Hulladék
Munkaszövetség „Nulla Hulladék” programjának célja, hogy segítséget, jó
gyakorlatokat, ötleteket, tudást, bátorítást nyújtson a változtatás elindításához,
a szemléletmód megváltoztatásához.
background image
Milyen érzés lehetett Jézusnak a kenyérszaporítás után a földön
látni a megmaradt élelmet? S másnap, amikor a sokaság kérésére
arról beszél, hogy ő
az  élet  kenyere  (Jn
6,35), vajon eszébe
jut-e az, hogy a ta-
nítványok előző nap
még  átnéztek  a
földre hulló darabo-
kon, s feleslegesnek
tartották azokat?
Egy  idei  felmérés
szerint egy európai ember évente átlagosan 115 kilogramm élel-
miszert pazarol el.
Vajon hány kosarat lehetne megtölteni 115 kilogramm élelem-
mel? Mi miért tartjuk ezeket feleslegesnek? S vajon hány kosarat
lehetne megtölteni az évente kidobált ruháinkkal, mobiltelefon-
jainkkal, számítógép- és autóalkatrészeinkkel, s más termékekkel
– csak azért, mert divatosabb és újabb fejlesztésű darabokra cse-
réljük le azokat?
Könnyen mondjuk azt valamire, hogy „felesleges”, „már nincs
rá szükség”. Nagyon könnyen cseréljük le környezetünk elemeit
57
A szerves hulladékot komposztálom.
(Beszerzek vagy készítek egy komposztálóedényt.)
A lakossági szilárd hulladék harmada papír, műanyag, fém vagy üveg, így a
szelektív hulladékgyűjtéssel ez újrahasznosítható. További 40 százalék szerves
hulladék, vagyis komposztálással ez a mennyiség is újrahasznosítható.
background image
folyton újabbakra. S a felesleges dolgok világának könnyedsé-
gében gyakran megkörnyékez minket saját életünk súlytalansá-
gának érzése is, s egyre gyakrabban találkozhatunk a felesleges
ember életérzésével is társadalmunkban.
Jézus tanítványait a „felesleges darabok” összegyűjtésére utasítja,
hogy azokból „semmi ne menjen kárba” (6,12). Mert miután
mindannyian jóllaktak, ugyan „feleslegesek voltak azoknak, akik
ettek” (6,13), de másoknak, vagy nekik más időben már nem lesz
az. Jézus arra a szemléletre tanítja a vele élőket, hogy ne a pilla-
natnyi jóllakottság állapotában ítéljünk valamit túl könnyen fe-
leslegesnek, hanem gondoljunk a közeli és távolabbi jövőre, a
körülöttünk és velünk élőkre is.
Jézus számára éppúgy nem felesleges egyetlen meghagyott ke-
nyérdarab sem, ahogyan az általunk „legszürkébbnek” vélt em-
beri életút sem. Neki gondja van arra, hogy az életünket tápláló
élelemmel együtt egész életünket, s az egész teremtett világot is
fontosnak tartsa, és ne hagyja kárba veszni. 
Nekünk gondunk van-e rá?
58
Már nem használt, de még jó állapotú ruháimat, könyveimet,
játékokat odaadom a rászorulóknak. 
Az, hogy mindent elborít a szemét, hogy rengeteg a hulladék, már csak egy
következmény. Fogyasztói szokásaink, szemléletmódunk zavaró, bántó követ-
kezménye. Ha meg akarjuk szüntetni ezt az állapotot, a fogyasztási szokásain-
kon, anyagias, növekedés-orientált szemléletünkön kell változtatnunk.
background image
Imádkozzunk!
Úr Jézus Krisztus! Hálát adunk, hogy számodra nincsenek feles-
leges életek. Te senkit és semmit nem hagysz kárba veszni. 
Köszönjük, hogy fontos volt számodra ez a teremtett világ, amit
az életed odaszánásával bizonyítottál. 
Bocsásd meg, amikor erről megfeledkezve pazarolunk, szétszór-
juk a felesleget, s nem vesszük észre azokat, akik sóvárogva vár-
ják az Isten fiainak megjelenését. 
Szentlelked által formáld életünket, hogy áldásaidtól meggazda-
godva  mások  szükségleteiről  se  feledkezzünk  meg,  s  felelős
munkatársaid lehessünk a teremtettség megóvásában! Ámen!
59
Természetes anyagokat, vagy lebomló, környezetbarát tisztítószereket
használok mosáshoz és takarításhoz.
Egy négytagú család átlagosan 80 kg mosó- és tisztítószert használ évente.
Nem szennyezzük a talajt és vizeinket, illetve nem károsítjuk egészségünket,
ha – „nagyanyáink praktikáit” követve – olyan természetes szereket haszná-
lunk mosáshoz és takarításhoz, mint például ecet, szódabikarbóna, citrom, mo-
sószappan, mosószóda, borax.
background image
„Szeretnénk nektek elmondani, hogy az Egyház rendelkezik a
fogyasztás kultuszának ellenmérgével – ez az aszkézis. Míg a fo-
gyasztás  –  zsákutca  (hiszen  az  életnek  nincs  benne  értelme),
addig az aszkézis – út (hiszen a valódi élethez vezet). 
Az aszkézis célja nem az élvezetről való lemondás, hanem az élet
mélységgel és tartalommal való megtöltése. Hasonlít a sportoló
edzéséhez, amely elvezeti őt az érem megszerzéséhez, ez az érem
pedig semmi más, mint a halált legyőző élet, a szeretettel gazda-
gított élet. Az aszkézis a felesleg rabságából a szabadságba ve-
zető út. Azon rabságból vezet ki, amely nevetség tárgyává tett
ma bennünket.”
(A Görögországi Orthodox Egyház Szent Szinódusa, 2011.)
60
Nem csomagolom be az ajándékokat, vagy kreatív módon textíliába,
konyharuhába, vászonzsákba rejtem. (Végső soron újrapapírt használok.)
A szelektíven gyűjtött papír között a legnagyobb mennyiséget a kartondobozok,
csomagolóanyagok, és a – többnyire kéretlen – reklámanyagok teszik ki.
background image
Október 2. vasárnap
Eltelt egy hét, s az egykori és mai szentek – a hit hősei és a mi
magunk – tanúságtételét összefoglalva a liturgiában újra Krisztus
közvetlen ünnepléséhez térünk vissza, aki maga a Szent, s akiben
szent közösséggé lehetünk. Ma a szőlőmunkások példabeszédén
(Mt 21, 33-43) keresztül tanít saját sorsáról, s a miénkről is. Ün-
neprontó? Kicsit az, amikor saját küldetésének földi szemmel
nézve kudarcos esélyeiről beszél. Valójában sokkal inkább a ter-
mészetest átjáró, más logika szerint működő és mindig győztes
természetfölöttire, az Atya szeretetére akarja felnyitni szemünket.
Önmagára, a szegletkőre mutat, akivé az emberi elképzeléseket
és tervezgetéseket messze felülmúló módon, az Atyával egység-
ben és a Lélek erejében lesz. A Teremtés Hetét lezárva (és két nap-
pal Assisi Szent Ferencnek, a teremtett világ iránti szeretet nagy
tanújának ünnepe előtt) talán a magunk törekvéseit is azzal a kér-
déssel nézzük: történt-e valami, változott-e bármi ünneplésünk
által? A mai vasárnap arra figyelmeztet: a szőlőskert művelőinek
hűtlenségén és mesterkedésein túl, a magát örökösnek vélő ember
látszólagos kudarca ellenére a szőlőskert ura és művelője Isten. A
gyümölcs mégiscsak megterem, s Ő az, aki megérleli a termést.
61
Csak minimálisan becsomagolt árut vásárolok. Vásárláskor nem kérek
(nem fogadom el a) nejlon zacskót.
Néhány hulladék lebomlási ideje: papír: 2-5 hónap, pamutruha: 1-5 év, tejes-
doboz: 5 év, hagyományos nejlonzacskó: 10-100 év, konzervdoboz: 50-100 év,
sörösdobozok műanyag karikája: 450 év, zöld üveg: 1 millió év, műanyag fla-
kon: soha.
background image
Friedrich Stowasser (1928-2000) – alias Hundertwasser, a Bécsi
születésű avantgárd művész 1973-ban Új-Zélandra utazott, ahol
az ország északi szigetének egyik eldugott csücskében megvá-
sárolt  egy  tehenészgazdaságot. A  domboldalakra  –  melyeken
addig teheneket legeltettek – 60000 különféle fafajt ültetett el,
melyeket a helyi faiskolában vásárolt. Szomszédait is meggyőzte
arról, hogy segítsenek neki megvalósítani „hét látomását az éden-
kertről”, a monokultúra szöges ellentétéről. Az épületek tetejét
földdel borította, és bevetette fűmaggal. A tetőn napelemeket is
elhelyezett, azok szolgáltatták az áramot a rádióhoz, lemezját-
szóhoz, a belső világításhoz és a meleg vízhez. Esővízgyűjtő gon-
doskodott arról, hogy a vízfelhasználás a lehető legkisebb legyen.
Humuszvécé és fürdőszobai, illetve konyhai növényi tisztítóbe-
rendezés (szittyó) szolgált arra, hogy a víz megtisztítva kerüljön
vissza a talajba. A gazdasági épületek egyikének megvilágítását
úgy oldotta meg, hogy a helyi kocsmából elkérte az üvegpalac-
kokat, és a fűrészporból készült oldalfalba ragasztotta őket. 
Mindebben a leginkább figyelemre méltó az esemény dátuma:
1973! Hundertwasser messze megelőzte korát a környezettudatos
életforma kialakításában. Akkor még senki másnak nem jutott
eszébe, hogy a kidobásra szánt üvegpalackokat fel lehet használni
arra, hogy egy gazdasági épületnek ablaka legyen.
62
Összegyűjtöm az esővizet, azzal öntözök.
Egy esővízgyűjtő rendszerrel a háztartásban és a kertben felhasznált ivóvíznek
az ötven százalékát tudjuk megtakarítani. Az esővíz használata nem csak gaz-
daságos és környezetbarát megoldás, de a legújabb kutatások szerint szerve-
zetünk számára is egészségesebb a használata.
background image
Az avantgárd művészt sokan bírálták abban az időben különcnek
ható alkotásai, újításai és életformája miatt. Pedig az idő őt iga-
zolta. A hegyi beszédben Jézus ezt mondta: „Boldogok a szelídek,
mert ők öröklik a földet.” (Mt 5,5) Az eredeti szövegben a szelídre
használt  szó  jelent  még  lágyságot,  enyhülést,  megbékülést  és
csendességet is. Akik a föld számára igyekeznek minél enyhébb,
a lehető legkisebb, leglágyabb környezeti terhelést okozni, azok
öröklik a földet. Ezt nemcsak egyfajta „vallásos” meggyőződés
mondatja velünk, hanem a lehető legracionálisabb belátás is. 
63
Ma nem hívok fel senkit a mobiltelefonomról.
A mai napig egyetlen kutatás sem tudta egyértelműen kizárni a mobiltelefo-
noknak az emberi szervezetre gyakorolt negatív hatásait. Használatukkor
társas kapcsolataink közvetlenebb, személyesebb módjait is érdemes végig-
gondolni.
background image
Igehirdetési előkészítő
Igehirdetési előkészítő – gondolatébresztő a textushoz
Amikor pedig jóllaktak, így szólt tanítványaihoz: „Szedjétek össze
a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba.” Össze-
szedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér-
ből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik
ettek. (Jn 6,12–13)
Nem tudjuk, hogy a tanítványok milyen érzésekkel tették meg az
első lépéseket a tömeg felé a kiosztott darabokkal. Ők legszíve-
sebben elküldték volna az embereket, de részesei lettek annak a
csodának, amely a tömeget marasztalta és táplálta. Vajon milyen
életérzéssel mentek most újra a sokasághoz, amikor nem osztani,
hanem összeszedni kell? Hogyan élték meg azt amikor adtak, és
hogyan, amikor gyűj töttek? Melyik volt nehezebb?
Ötezer ember megvendégelése hatalmas feladat. Már önmagában
az is nagy csoda, hogy Jézusnak ez sikerült. Ám a grandiózus
esemény után, amikor több ezer embernek adott enni Jézus, mi
szükség van arra, hogy a tanítványok összeszedjék a maradékot?
- A felesleg összeszedése inkább hétköznapi dolog, amire a
konyhában szoktunk figyelni, de nem egy felemelő csodatör-
ténet után! Ugyanakkor ez a hétköznapiság és a maradékra
való figyelés az, ami valóságossá teszi a csodát. A kenyér és
a hal tört, morzsált és hullott, mert az emberek megosztották
egymás között, asztalközösségben voltak egymással: nem
egységcsomagokat kaptak az emberek. Jézus nem akarta ott-
hagyni a felesleges darabokat, itt nincs pazarlás és szemete-
lés. Éppen a maradékok összeszedése az, ami Aranyszájú
Szent János szerint a kézzelfoghatóságra utal: „Ez nem csak
64
background image
egy felesleges mutatvány volt, ahol az anyag nem létezett,
nem csak illúzió volt, hanem valóságos ételből kaptak az em-
berek.” (NPNF IV,44). A valóságos morzsák összeszedése az,
amely alátámasztja a történet szociális-diakóniai árnyalatú
magyarázatait: Jézus törődött az éhező tömeggel, és tudatá-
ban volt a felesleges darabok értékének is.
- Az ötezer ember megvendégelésének története előképe az úr-
vacsorának: „Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott...”
(Jn 6,11). Ugyanúgy a manna is előképe az úrvacsorának,
több ponton is egybevág az ötezer ember megvendégelésével:
mindkettő egy mennyei csoda folytán sok embernek ad táp-
lálékot, illetve a manna is az Úr által adott kenyér volt (4Móz
16,15). Ám a maradékot tekintve kontrasztban áll ez a kenyér
és a manna: a manna maradékát ugyanis nem lehetett össze-
szedni, mert megromlott. (4Móz 16,19–20) Valószínű, hogy
a kenyérszaporítás e momentuma is már az Újszövetségre, az
örök életre utal, és beágyazódik az egész 6. rész üzenetébe.
Jézus az élet kenyere, akinél nem lehet megéhezni (Jn 6,35).
- A „semmi ne menjen kárba” igéje (apóleia, apollymi) több-
ször (90, illetve 18 alkalommal) fordul elő az Újszövetség-
ben. Az elveszettséget, a széthullottságot jelenti szó szerinti
és teológiai értelemben, már az LXX szövegében is. (A Mk
14,4-ben szó szerinti értelemben a pazarlásra vonatkozik.)
Az elveszett létre való fókuszálás Jézus küldetése, „mert az
Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elve-
szettet” (Lk 19,10). János ezt hangsúlyozza közvetlenül a
kenyérszaporítás után is: „Annak pedig, aki elküldött engem,
az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se ve-
szítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon.” (Jn 6,39)
65
background image
Lehet, hogy éppen azért kellett összeszedni a tanítványoknak
a morzsákat, mert ez is jel volt, hogy megtapasztalják mit je-
lent megmenteni azt, ami elveszett?
- A tanítványok szedték össze a maradékot tizenkét kosárral.
Szent Ágoston allegorikus magyarázatában különös jelen-
tőséget kap a történet. Az öt árpakenyér a Tóra öt könyvét,
a törvényt jelképezi, a két hal Krisztus papi és királyi tisztét
– emberi és isteni természetét –, azt, aki feláldozza magát,
és azt, akinek hatalma van csodát tenni. Jézus az, aki meg-
töri a kemény, héjas árpakenyeret, ahogyan megtöretik a
teste – ezzel magyarázza és betölti a törvényt. A megtört ke-
nyér sokasodik meg: megtört testével, halálával sokakért
adja magát. „Mert amikor Mózes öt könyvét megmagya-
rázza,  hány  másik  könyv  titka  töretik  még  föl?”  (NPNF
III,25) Ez azt jelenti, hogy az ötezer ember megvendégelése
egy olyan kiindulópont, amely nem csak az ötezer emberre
vonatkozik. Az ott hirdetett és megélt új szövetség túlmutat
az esemény keletkezésén, és kiterjed az egész világra. Az
ott megértett tanítás tovább él, és újabb lepleket távolít el
(2Kor  3,15).  Ezeket  a  morzsákat  a  tanítványok  szedték
össze kosarakban, ők fogják tovább adni. Szent Ágoston
szerint a tizenkét kosárban azok a töredékek vannak, ame-
lyet  az  ottani  ötezer  nem  vett  magához.  Csak  a  tizenkét
apostol kapta meg, amelyből mi mindannyian, az egyház
táplálkozunk.
Mindenesetre izgalmas kérdés, hogy mi lett az összegyűjtött
maradékkal? Mit csináltak vele a tanítványok? A válasz a csoda
felől nézve bizonyosan a jövőre mutat. A korai keresztyén kö-
zösségek is a jövőre mutató jelként értelmezték a kenyértöre-
66
background image
dékek összegyűjtését. A csoda kezdettől fogva erőteljesen az
úrvacsora képéhez kapcsolódott, bizonyos ábrázolásokban csak
a kenyér jelenik meg, a hal eltűnik. Az egyik legkorábbi ke-
resztyén irat, a Didakhé úrvacsorai imádsága a kenyértöréskor
a végidőkre utalva az egyház összegyűjtését látja a morzsák
összeszedésében:
„Hálát adunk néked, Atyánk, az életért és tudásért, melyet kinyi-
latkoztattál nekünk a Te szolgád, Jézus által! Dicsőség néked
mindörökké! Ahogyan e kenyértöredékek szét voltak szóródva a
hegyeken és eggyé váltak összegyűjtve, úgy gyűljön össze egy-
házad királyságodban a föld határairól! Mert tied a hatalom és
dicsőség Jézus Krisztus által mindörökké!” (ÓI I,97).
67
background image
Liturgiai elemek
Zsoltárrészlet, zsoltár-parafrázis
19. zsoltár 1-7
Az egek hirdetik Isten dicsőségét
A karmesternek: Dávid zsoltára. Az egek hirdetik Isten dicsőségét,
kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e
szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk
sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ
végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szo-
bájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik
szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi.
65. zsoltár
Hálaadás lelki és testi javakért
A karmesternek: Dávid zsoltáréneke. Téged illet a dicséret, ó
Isten, a Sionon! Neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod
meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek raj-
tunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit kivá-
lasztasz,  és  közeledbe  engedsz,  hogy  udvaraidban  lakozzék.
Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével! Félel-
met keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Iste-
nünk!  Benned  bízik  mindenki  a  föld  széléig  és  a  messzi
tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél
magadra, lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását,
a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleidtől még a föld határain
lakók is. Kelet és nyugat tájait ujjongásra indítod. Gondoskodsz
a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele
van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a
68
background image
földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, zápore-
sővel  porhanyítod,  növényzetét  megáldod.  Megkoronázod  az
évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a
pusztán, ujjongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket,
a völgyeket gabona borítja, ujjonganak és énekelnek.
Az Úré a föld és ami betölti, 
a földkerekség és a rajta lakók.(Zsolt 24,1)
A föld minden része szent.
Minden, ami a földön történik, 
a föld gyermekeivel történik.
Tudjuk, hogy a föld nem hozzánk tartozik:
mi tartozunk a földhöz.
Tudjuk, hogy minden mindennel összekapcsolódik:
mint a vér, amely egyesít egy családot.
Tudjuk, hogy mindent, amit ezzel a szövettel teszünk:
magunkkal tesszük.
Seattle Törzsfőnök, 19. század
Bűnbánati imádság
Istenünk, 
többet használunk, mint ami a miénk,
ezért szenved teremtett világod.
A Föld raktárait ürítjük ki
a szegények és az elnyomottak kárára.
A fogyasztás rabjai vagyunk
és megvalljuk, hogy nem akarunk szabadulni fogságunkból.
A birtoklás által keresünk biztonságot.
69
background image
Az utánunk jövőktől lopunk.
Tudjuk, hogy a Föld törékeny, de ez a tudás megbénít minket.
Megvalljuk, hogy tétlenségbe süllyedünk,
és nem is akarunk kikerülni belőle.
Elismerjük, hogy gyakran ismerjük az igazságot,
de nem akarunk tudomást venni róla.
Mivel nem akarunk elköteleződni, 
ezért kiáltásaink nem is hihetőek.
Mivel nem akarunk a változás része lenni,
ezért másoknak kell kétségek között élni.
Mivel nem akarjuk megfizetni az új életmód költségeit,
ezért másoknak kell fizetniük az életük árán.
Reménykedünk az egységben, de nem teszünk érte semmit.
Értékeljük az irgalom és a szeretet példáit,
de nem követjük őket.
Istenünk, megvalljuk, hogy jól érezzük magunkat 
a bűneinktől való szabadulás nélkül.
„A mélységből kiáltok hozzád, Uram, halld meg szavamat!”
(Zsolt 130,1k)
Norvég Egyház
Életadó Urunk,
a kifosztott Föld közepén
együtt sóvárgunk a teremtett világgal:
Könyörülj rajtunk!
Életadó Urunk,
a mérgezett víz mélyén
együtt sóvárgunk a teremtett világgal:
Könyörülj rajtunk!
70
background image
Életadó Urunk,
a szennyezett levegő alatt
együtt sóvárgunk a teremtett világgal:
Könyörülj rajtunk!
Életadó Urunk,
a szeméthegyek tetején
együtt sóvárgunk a teremtett világgal:
Könyörülj rajtunk!
Életadó Urunk,
egy világháború során
együtt sóvárgunk a teremtett világgal:
Könyörülj rajtunk!
Életadó Urunk,
mi, akiket a képmásodra alkottál, eltévedtünk, 
és a teremtett világgal együtt sóvárgunk:
Könyörülj rajtunk!
Egyházak Világtanácsa
Hálaadó imádság
Urunk Istenünk, minden dolgok alkotója és fenntartója,
hálát adunk neked minden jótéteményedért, 
és minden teremtményed iránt mutatott szerető gondoskodá-
sodért.
Áldunk az élet ajándékáért, hogy megvédesz minket,
hogy vezetsz minket, s hogy megmutatod szeretetedet rajtunk. 
71
background image
Köszönjük neked a barátságokat és a feladatokat, 
a jó reményeket és az értékes pillanatokat,
az örömöket, amelyek felvidítanak; 
és a próbákat, amelyek arra tanítanak, hogy benned bízzunk. 
Mindenekfelett hálát adunk neked, 
hogy megismerhetjük Fiadat, a mi Megmentőnket,
és köszönjük Szentlelkedet, a Vigasztaló élő jelenlétét.
Mennyei Atyánk, tégy minket bölccsé mindezekben a dolgokban, 
hogy jól éljünk ajándékaiddal, 
s hogy hálát adjunk neked életünk minden napján.
The Book of Common Order
Te, aki a magaslatokat vízzel feded be,
aki a homokot határként helyezed a tengerhez,
és mindent fenntartasz:
a Nap énekli dicséretedet,
a Hold dicsőséget ad neked,
minden teremtmény himnuszt zeng neked,
Alkotójának és Teremtőjének mindörökké.
Keleti Ortodox Egyház
Hitünk megvallása
Nem vagyunk egyedül, Isten világában élünk. 
Hiszünk Istenben, 
Aki teremtett és most is teremt, 
Aki Jézusban, a testté lett Igében közénk jött,
hogy megbékítsen és megújítson, 
Aki bennünk és másokban is dolgozik a Lélek által. 
72
background image
Istenben bízunk.
Arra hívattunk el, hogy egyház legyünk, 
hogy Isten jelenlétét ünnepeljük,
hogy szeressük és szolgáljuk egymást,
hogy az igazságot keressük, és ellenálljunk a gonosznak, 
hogy hirdessük a megfeszített és feltámadott Jézust, 
bíránkat és reménységünket. 
Az életben, a halálban, és a halál utáni életben
Isten velünk van.
Nem vagyunk egyedül. Hála legyen Istennek. 
United Church of Canada
Hiszünk
az egy Istenben, minden élet Forrásában,
az egész Föld és minden teremtmény Alapjában. 
Csend
Ezért hiszünk
a földi élet jóságában, 
minden rajta élő belső értékében,
az ember és természet kapcsolatában.
Csend
És hiszünk abban, 
hogy Krisztusban megmutatkozott számunkra az emberiség
különleges feladata, mely szerint Isten képmását hordozzuk 
a Földért végzett munka és a Földről való gondoskodás során, 
a Föld titkainak és erejének megértésére való törekvésünk
során, a Föld minden gyermekének jólétét biztosító erők
felhasználása során.
Csend
És hiszünk abban, hogy Isten Lelke 
73
background image
a Föld életére fogékony közelségbe vezet minket,
arra a szelíd, önzetlen és könyörületes életmódra,
amellyel a Föld békében örökölhető,
s amely által a Föld élete átalakul minden teremtmény számára, 
hogy igazságosan osztozzunk adományain. Úgy legyen.
Ámen
Indiai hitvallás. Forrás: Sinfonia Oecumenica, © Gütersloher
Verlagshaus, GmbH, Gütersloh 1998
Áldás
Miként a levegő dicséretet énekel, 
miként a víz a teremtés ezüstjében csillog,
miként az erdők a népek gyógyítására borulnak zöldbe,
úgy töltse be Isten világossága és szeretete
szívünket, lelkünket és értelmünket.
Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat
Isten, aki a teremtés zenéjét szerezte,
aki a mező liliomait csodálta,
aki a káoszt renddé formálja,
vezessen minket életünk megváltoztatására, és
irányítsa az egyházat a teremtő Isten dicsőségének
visszatükrözésére.
Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat
74
background image
A Teremtés Hetével kapcsolatos információk, írások, ajánlott
irodalmak és honlapok internetes oldalunkon találhatók:
www.teremtesunnepe.hu
background image
Hadd szóljon csendjéből
Isten minden csodás alkotása,
éjjel is és nappal is.
Hadd énekeljenek velünk együtt
a fénylő csillagok, a magas hegyek,
a mély tengerek, a rohanó folyók forrásai,
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Hadd válaszoljanak rá az angyalok a mennyekben:
Ámen! Ámen! Ámen!
Hatalom, dicséret, tisztelet, örök dicsőség
Istennek, a kegyelem Forrásának.
Ámen! Ámen! Ámen!
3. századi himnusz
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek