Itt vagyunk: Főoldal Ötlettár Hittanóra vázlatok Keresztyén példaképeink a 20. században - Albert Schweitzer

Keresztyén példaképeink a 20. században - Albert Schweitzer

Jerabek-Cserepes Csilla írása.

 

 

A külmissziói munka - Az ökumené gondolatának erősítése
 

Albert Schweitzer

 

O.lépés – Adottságok felmérése

 

 1. A tanítás egyházi iskolában történik, a hittan kötelező óra. Kedden az 5. órában van az órarendbe illesztve. A tanítás tanteremben, frontálisan zajlik.

 2. A tanulók 7. osztályosok, tehát 13 évesek. Az osztály létszáma 28 fő, 17 lány és 11 fiú, ebből 3 lány és 2 fiú római katolikus, akiknek az iskola külön felekezeti hittant biztosít.

 3. Kb. 11 éves kortól gondolkodásukban egyre nagyobb hangsúlyt kap a múlt és a jövő, figyelmük egyre inkább a felnőtt élet felé fordul. 13-14 évesen egyre inkább szembesülnek az élet értelmével és a magányosság élményével kapcsolatos kérdésekkel. Gyakran kerülnek elő az olyan szélesebb távlatú problémák, mint pl. a háború, az emberi gonoszság, ellentétek, szegénység, környezetszennyezés és a fajgyűlölet. Egyre időszerűbbé válik – különösen fiúknál – az Isten létéről való gondolkodás.

 4. A gyerekek élethelyzete nagyon különböző, vallási beállítottságuk szintén. Elvált szülők, átlagos egzisztenciájú családok, sokgyermekes családok, mélyen vallásos családok gyermekei egyaránt vannak a csoportban. Vallásos neveltetésük igen eltérő. Az egyházi iskolába „küldés” oka: hagyomány (a család több tagja is egyházi iskolába jár/járt), „itt csak nem tanul rosszat” és alapos döntés alapján egyaránt választhatják az iskolát.

 

1.lépés – A téma teológiai megközelítése

 

 • -„az élet tiszteletének” elve

 • -Istentől kapjuk az életet

 • -minden teremtmény önmagában érték

 • -természettel, embertársakkal való kapcsolat

 

2.lépés – Didaktikai elemzés

 

 • Előző órán kezdték a 20. századi keresztyén példaképek tárgyalását. Az ökumenikus mozgalom kibontakozásának előzményeit ismerhették meg Nathan Söderblom svéd érsek életútján keresztül, aki az ökumené gondolatának elkötelezett híve volt. Kiemelten a I. világháború okozta szenvedés és kiábrándultság következményeit vizsgálták Európa társadalmaira nézve („a fejlődés töretlenségébe vetett hit megkérdőjelezhetősége”). Megismerkedtek a nemzetközi diákmozgalmakkal, az Egyházak Világtanácsának létrejöttével. Megemlítésre került a külmisszió jelentősége az ökumenikus mozgalom kialakulásában.

 • Napjainkban is jelenlévő, életbevágó kérdések merülnek föl. A 20. század nagy kérdése: a tudomány és a technika fejlődése a kultúra fejlődését is jelenti-e egyben? A világ problémái: háború (Irak), szenvedés (a háború, az erőszak áldozatai), betegség (újabb és újabb betegségek, SARS), nyomor, szegénység, hajléktalanok. Nagyrészt már a 20. század elején is jelentkező problémák.

 • Nehézségek: a konkrét személy életét egy lehetséges életútként bemutatni, ne menjünk bele tipizálásba, általánosításba. Kiemelni: mindenkinek a saját életútját kell bejárnia, nem lehet „lemásolni” más ember életét, mindenkinek saját magának kell megkeresnie a számára kijelölt utat. Fontos azonban, hogy ebben a keresésben nem vagyunk magunkra hagyva, mindig Urunk szavára figyelve kell járnunk.

 • Teremtsünk hidat Schweitzer élete és a tanulókat foglalkoztató kérdések között. Utaljunk Schweitzer életútjának főbb állomásain keresztül az adott történelmi, kulturális háttérre, hogy ne szakadjunk el a valóságtól (I. II. világháború, gazdasági válság, gyarmatok, „feketék” helyzete, Németország náci uralom alatt).

 • Kapcsolni más tantárgyakhoz (történelem, irodalom, földrajz), ez jelzés értékű is: hitünk dolgai nem választódnak el mindennapi életünktől (sem ma, sem más korokban).

 • Misztifikálás elkerülése, realitások (a misszionárius munka testi-lelki megpróbáltatásai).

 • A szövegrészletek kiválasztása: ne legyen hosszú, a lényeg a tanulók által is kiolvasható legyen a szövegből. Legyen benne egy-egy kulcsszó, ami köré a további elemzés felépíthető.

 • Célkitűzések:

  • Isten szeretetéről való bizonyságtétel az egyes ember életében egy konkrét példán keresztül

  • Néhány etikai kérdés felvetése, bizonyos fokú kibontása és gondolatébresztés, előremutatás a tananyagban: háború, szenvedés, betegség kérdése (későbbi motiváció).

  • „Az élet tisztelete” elvének megismertetése, kibontása a tanulók szintjén

 

3.lépés – Metodika

 

 • Az óra imával, majd rövid ismétléssel kezdődik, néhány kérdés az előző óra anyagára vonatkozóan.

 • Az életrajz rövid, vázlatos ismertetése (ne legyen pusztán adatok közlése).

 • A vázlat írásvetítőn való megjelenítése (egyszerű, átlátható legyen) – tanulók a hallottakkal kiegészíthetik.

 • Forráselemzés: önálló munka. A fénymásolt lapok kiosztása előtt néhány szempont megadása, amely a szöveg elemzéséhez nyújt segítséget. Néhány perc áll rendelkezésre a rövid szöveg elolvasására és értelmezésére, majd közösen megbeszéljük azokat. A megbeszélteket írásban is rögzítjük.

 • A forráselemzés után rövid előadás: az „élet tisztelete” elvének rövid kifejtése – visszautalással az életrajzra -, egy részlet felolvasása írásából. Ezután a tanulók bevonásával beszélgetés: reflektáljanak az elhangzottakra napjainkból vett példákkal. Schweitzer elvének időszerűsége, néhány etikai kérdés előrevetítése.

 • Összefoglalás: az elhangzottakra vonatkozóan néhány kérdés feltevése (írásban is, utalva rá, hogy a dolgozatban is előkerülhetnek), a kérdések megbeszélése. (Esetleg a kérdések lehetnek a jövő órai ismétlőkérdések is, főleg, ha egyáltalán nem jut rá idő.)

 • Zenehallgatás: az óra lezárásaként, útravalóul. Egy olyan Bach-mű (vagy részletének) meghallgatása, amelyet Albert Schweitzer játszik orgonán. Utal Schweitzer munkásságára és Isten szeretetéről való bizonyságtételére, kapcsolódik más tananyaghoz (Bach) és – remélhetőleg – megnyugvással tölti el a tanulót.

 

 

 

 

 

 

 

Életének főbb állomásai (életrajzi vázlat)

 

Gyermekkori élmények

 

-1875-ben született Elzászban

-édesapja evangélikus lelkész

-két meghatározó élmény:

-a zsidó vándorkereskedő

-madarakra vadászás csúzlival

-21 évesen tervet készített jövőjére

-tudomány, igehirdetés, zene

 

A nagy elhatározás

 

-30 évesen nagy kérdés: milyen szolgálatot válasszon

„olyan feladatot vállal, amely közvetlenül az embert szolgálhatja”

-Párizsi Missziói Társaság folyóiratában egy felhívás:

Orvost keresnek a gaboni misszióba

-diploma után kiküldik Lambarénébe

-Miért éppen Afrika? (Gazdag és Lázár példázata)

-kórház létesítése saját költségén („Bach segítségével”)

 

Nehézségek

 

-igen zord körülmények

-I. világháborúban, mint németet internálták

 

Az újrakezdés

 

-szabadulása után visszatért Afrikába

-az elpusztult kórház helyére nagyobbat épített

-folyamatos adománygyűjtés Európában (hangversenyek, hanglemezek)

1953: Nobel-békedíj

 

Albert Schweitzer, az igehirdető

 

-gyógyítás mellett rendszeresen istentiszteleteket tartott

-90 éves korában, gyógyító munkája közben halt meg

 

A tanítás egy részletének ismertetése

 

A forráselemzés

 

 1. A forráselemzés céljának ismertetése a tanulókkal

Néhány részletet választottam Schweitzer írásaiból, melyek alapján megpróbáljuk összegyűjteni az adott kor problémáit, kérdéseit.

 1. Az osztály csoportokra osztása (a csoportok különböző szövegrészleteket vizsgálnak)

 2. Szempontok (kérdések) megadása az értelmezéshez

  • Milyen problémát vet fel a szövegrészlet?

  • Miért tartja problémának?

  • Van-e ennek ma időszerűsége?

 

 1. A fénymásolt lapok kiosztása (padonként egy), melyen a kiválasztott szövegrészek vannak. (A kiválasztott szövegrészleteket a dolgozathoz mellékletként csatoltam.)

Néhány perc áll rendelkezésre a szöveg elolvasásához és értelmezéséhez, a padtársak megbeszélhetik egymással gondolataikat. Kérem, hogy a számukra fontos szavakat, mondatot húzzák alá!

 1. Témánként megbeszéljük az olvasottakat. (A megadott kérdések alapján.)

 

Szenvedés

Betegség

Háború (atomháború)

 

 1. Az elhangzottakból néhány összefoglaló gondolatot lejegyzünk a füzetbe.

 2. Néhány könyvet beviszek az órára bemutatni (amelyekből a szövegrészleteket választottam), melyet szünetben megnézhetnek.

 

 

Összefoglalás / Ellenőrző kérdések:

 

-Mi volt Albert Schweitzer foglalkozása?

-Miért éppen Afrikába ment?

-Miért a szeretetről és a békességről prédikált elsősorban betegeinek az őserdőben?

-Milyen nagy kitüntetést kapott?

-Hogyan segített rajta Bach?

Zenehallgatás: J.S.Bach: A-moll prelúdium és fuga BWV 543

Orgonál: Albert Schweitzer (Berlin, DDR Eterna Kiadó)

A gunsbachi orgonán játszik

 

Művei

 

Életem és gondolataim (Önéletírás)

Az őserdő peremén (beszámoló első lambarénéi tartózkodásáról)

Levelek Lamberénéből (beszámoló második lambarénéi tartózkodásáról)

Bach-monográfia

 

Képek

 

 1. arckép

 2. +3. A keresztyén misszió területei Afrikában, Az Ogooué alsó folyásának vidéke

 3. A lambarénéi kórház

 4. Schweitzer igét hirdet

 

 

Levelek Lambarénéből

X. A misszióról

 

„A keresztyén misszió legnagyobb problémája abból származik, hogy két különböző formában - mint katolikus és mint protestáns – működik. Milyen szép volna Jézus nevében tevékenykedni, ha ez a különbség nem létezne, és a két egyház nem vetélkedne egymással! Az Ogooué vidékén a két felekezet misszionáriusai kifogástalan, sőt olykor barátságos viszonyban vannak egymással. Ezzel azonban semmiképpen sem szűnt meg a versengés, amely a bennszülötteket megzavarja, és az Evangélium ügyének annyira árt.”

Feldolgozandó szemelvények

 

1. Albert Schweitzer: Életem és gondolataim című könyvéből

XVII. Az afrikai emlékekről szóló könyv

 

„Mindenekelőtt meg kell akadályozni a természet és félig természeti népek kihalását. Létüket veszélyezteti az alkohol, amelyet a kereskedelem juttat el hozzájuk, a betegségek, amelyeket mi vittünk hozzájuk, és más betegségek - mint például az álomkór -, amelyek már előzőleg is pusztítottak közöttük, de gyorsabban terjednek azóta, hogy a gyarmatosítás következtében megnövekedett a forgalom.{…}

A legtöbb gyarmaton túl későn és túl kevés lendülettel fogtak hozzá a betegségek elleni küzdelemhez. {…}Elképzelhetetlen, hogy mi, kultúrnépek csupán magunknak tartsuk meg a betegség, fájdalom és a halál elleni orvosságok tárházát, amelyekkel a tudomány ajándékozott meg bennünket.”

 

„Annak, aki közülünk tudja, hogy mi a fájdalom és a szorongás, hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a gyarmati népek is megkapják azt a fizikai segítséget, amelyben ő részesült. Többé már nem csupán önmagáé. Testvére lett minden szenvedőnek. A szenvedés bélyegét viselő emberek testvériségének feladata, hogy orvosi segítséget vigyen a gyarmatokra.”

 

2.Albert Schweitzer: Levelek Lambarénéből

VII. Társadalmi problémák az őserdőben

 

„Régente a négerek egész csomó mesterséget űztek: fából kiváló házieszközöket faragtak; fakéreg-rostból és az ananászlevél rostjaiból kitűnő zsinórt, kötelet fontak, és más hasonló tárgyakat készítettek; a tenger vizéből sót nyertek; vasat kovácsoltak. Ezekez az iparágakat és a többi kezdetleges mesterséget mind tönkretette az európai import. Zománcfazék és mosdótál lépett a bennszülött kézműves által készített fakád és agyagedény helyébe. Minden falu körül halomszám hever a fűben a sok megrozsdásodott konyhaedény. Nem egy régi mesterség már félig-meddig feledésbe merült.”

 

3.Albert Schweitzer: Levelek Lambarénéből

VIII. 1914 karácsonya

 

„Mindannyian érezzük, sok bennszülött teszi fel magának a kérdést, hogyan lehetséges az, hogy a fehér emberek, akik elhozták nekik a szeretet evangéliumát, most – nem hallgatva az Úr Jézus tanítására – egymást gyilkolják. Ha nekünk szegezik ezt a kérdést, nem tudunk mit válaszolni. Ha egy ilyen gondolkodó fekete hozzám fordul ezzel a problémával, nem magyarázkodom, nem szépítgetek, hanem azt felelem, hogy valami felfoghatatlannal, valami borzalmassal állunk szemben. Csak később lehet majd felmérni a kárt, amit ez a háború okozott a fehér emberek erkölcsi és vallási tekintélyének a bennszülöttek előtt.”

 

 

Óravázlat:

Idő

részcél

tartalom

munkaforma

eszközök

kommentár

11:55

Rövid ima

 

 

 

 

11:55-12:00

Ismétlés

(előző óra anyaga)

A külmisszió jelentősége az ökumenikus mozgalom kialakulásában

Kérdésfeltevés.

Rövid részlet A. Schweitzer írásából

könyv (a felolvasandó rész bejelölve)

(részlet mellékelve)

 

12:00-12:03

Bevezetés

Az óra témájának és a feldolgozás módjának rövid ismertetése

 

-

 

12:03-12:08

Ismerkedés A. Schweitzer életével

A. Schweitzer életének főbb állomásai

Vázlat (előadás)

írásvetítő,

fóliák, képek

 

12:08-12:20

Az életet és a teremtett világot fenyegető veszélyek feltárása

Szenvedések, betegség, háború

 

Jelen problémák összegyűjtése

Forráselemzés A. Schweitzer írásai alapján

fénymásolt anyagok + eredeti könyvek (bemutatás)

(szövegek mellékelve)

Kellő példányszám

12:20-12:28

Az élet védelme

– a lehetőségek megismerése

Isten szeretetéről való bizonyságtétel A. Schweitzer életében (igehirdetés, gyógyító munka, zene)

Saját bizonyságtételeink

Az „élet tiszteletének elve”

Előadás +

beszélgetés

 

 

12:30-12:35

Összefoglalás

Az óra anyagának átgondolása

Segítő kérdések

jegyzet, amin a kérdések vannak

Figyelemfelhívás: a kérdések a dolgozatban is előfordulhatnak

12:35-12:40

„Útravaló”

Bach műveit Albert Schweitzer orgonán játssza (részlet)

Zenehallgatás

magnó v. CD-lejátszó

Előtte kipróbálás valóban működik-e

 

 

 

Irodalomjegyzék:

 

 

Kalevi Tamminen – Laulikki Vesa – Markku Pyysiäinen: Hogyan tanítsunk hittant? Vallásdidaktika. Fordította: Baranyai Tamás, Joób Máté, Pap Kinga Marjatta. Teológiai Irodalmi Egyesület: Budapest, 1998.

 

Sárkányné Horváth Erzsébet és Trajtlerné Koppányi Ágnes: Krisztus tanúi a változó világban. Egyháztörténeti tankönyv 12-14 éves evangélikus tanulók számára. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest, 1998.

 

Schweitzer, Albert: Az élet tisztelete. Életrajz, prédikációk, filozófiai írások, levelek Lambarénéből. Fordította: Dani László, Balassa Klára. URSUS Kiadó: Budapest,1999.

 

Schweitzer, Albert: Életem és gondolataim. Fordította: Balassa Klára és Kenesei Sándor. Gondolat Kiadó: Budapest, 1981.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek