Itt vagyunk: Főoldal
Mottó

Isten ereje minden helyen jelen van, még a legkisebb falevélben is. (Luther Márton)

 

Módosított elemek

Az összes nemrég módosított elem a legrégebbiekkel kezdve.
Event Környezetvédelmi Világnap - A teremtés 21. ünnepe Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2011. május 20., 11:49
A Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend 21. ünnepe - Az idei konferencia címe: Az önként vállalt csend.
Article Teremtésvédelem - feladat és esély Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. október 11., 22:05
Nagy­já­ból egy idő­ben – 2008-ban – je­lent meg a Lu­ther Ki­adó gon­do­zá­sá­ban A te­rem­tés ün­ne­pe cí­mű ta­nul­mány­gyűj­te­mény, il­let­ve a Ma­gyar Ka­to­li­kus Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia kör­le­ve­le a te­rem­tett vi­lág vé­del­mé­ről, va­la­mint a hoz­zá­kap­cso­ló­dó há­rom ki­ad­vány. A ka­to­li­kus egy­ház­ban fo­lyó te­rem­tés­vé­del­mi mun­ká­ról No­bi­lis Má­rió püs­pö­ki ta­ná­csost, a Sa­pi­en­tia Szer­ze­te­si Hit­tu­do­má­nyi Fő­is­ko­la ta­nár­se­géd­jét, az Or­szá­gos Lel­ki­pász­to­ri In­té­zet (OLI) igaz­ga­tó­ját kér­dez­tük. Jerabek-Cserepes Csilla interjúja
Page Globális generáció Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. október 11., 21:56
Meghívó a Bocs Alapítvány őszi műhelymunkáira
Page A teremtett világ sóvárogva vár... (Róm 8,19) - Ökumenikus teremtésünnepi istentisztelet Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. október 11., 21:41
2010. szeptember 26-án 16 órakor közös teremtésünnepi istentiszteleten vehettünk részt a Budai Ciszterci Szent Imre Templomban. Ezzel megkezdődött a teremtésvédelem hete, amelyet a római katolikus, evangélikus és református egyházak közösen ünnepelnek meg. Fotó: Kalocsai Richárd
Page A teremtés ünnepének ökumenikus előkészítése Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. október 11., 21:30
2010. június 4-én első ízben ült össze az őszi teremtésvédelem hetét előkészítő ökumenikus munkacsoport a Déli Egyházkerület püspöki hivatalában. A megbeszélésen az Ararát munkacsoport tagjain kívül jelen voltak a katolikus és a református egyház képviselői is. Fotó és szöveg: Jerabek-Cserepes Csilla.
File 2010. Szeptember 26. 16.00 óra - Ünnepeljük együtt a teremtés hetét! Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. október 11., 21:22
Az evangélikus, katolikus és református egyházak Magyarországon több-kevesebb ideje már foglalkozni kezdtek a keresztény ember felelősségével a teremtett világ iránt, és eziránt elkötelezett munkacsoportjaik egymással is felvették a kapcsolatot. Ennek jegyében közös ökumenikus teremtésünnepi istentiszteletre kerül sor, amelyre tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit 2010. szeptember 26-án 16 órakor! Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre templom, XI., Villányi u. 25. (A Móricz Zsigmond körtér közelében) Az ökumenikus istentiszteleten szolgálnak: Gáncs Péter, evangélikus püspök Steinbach József, református püspök Udvardy György, római katolikus püspök
Article Ha­csak ko­mo­lyan át nem gon­dol­juk Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 25., 00:02
1.: ener­gia­ta­ka­ré­kos­ság - Gadó György Pál írása.
Article Mit ta­nul­ha­tunk a ter­mé­sze­ti né­pek­tõl? Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:54
Gadó György Pál írása.
Folder 2010 Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:41
Az idei évben megjelent cikkek. Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
Article A Szent­írás nö­vé­nye­i­nek vi­lá­gá­ban Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:40
Gyermek-bibliaköri sorozat Cinkotán
Article Med­ve­hagy­ma és PET-pa­lack Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:35
Sánta Anikó írása.
Article „A sze­re­tet glo­ba­li­zá­ci­ó­ja” a min­den­na­pok gya­kor­la­tá­ban Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:32
Né­hány he­te ke­re­sett meg Ko­vács Már­ta, aki egy evan­gé­li­kus szer­ze­teskö­zös­ség ala­pí­tá­sát ter­ve­zi, mely­nek öko­ló­gi­ai vo­nat­ko­zá­sai is van­nak. Ami­kor ta­lál­koz­tunk, ér­dek­lőd­ve hall­gat­tam ter­ve­it, cél­ja­it, mo­ti­vá­ci­ó­it. Be­szél­ge­té­sünk után kér­tem, hogy né­hány kér­dés­ben az ol­va­sók­kal is ossza meg gon­do­la­ta­it. Kodácsí-Simon Eszter interjúja.
Article Tükörben a világ Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:29
Ajánló. Ki­ál­lí­tás az em­be­ri ter­mé­szet­ről és a fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés­ről.
Article Bizalom és minőség Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:24
2010 ja­nu­ár­já­ban meg­nyílt az el­ső ta­nya­si áruk bolt­ja Bu­da­pest XVI­II. ke­rü­le­té­ben, a Ha­van­na-la­kó­te­le­pen. A bolt meg­nyi­tó­ján Ba­logh Jó­zsef, a Ma­gyar­or­szá­gi Ta­nyá­kon Élők Egye­sü­le­té­nek el­nö­ke ki­emel­te: a kez­de­mé­nye­zés­sel a vá­ros és a vi­dék egy­aránt nyer­het, mi­vel a fő­vá­ro­si­ak ki­vá­ló mi­nő­sé­gű ma­gyar ter­mé­kek­hez jut­nak, a ta­nyán élők pe­dig ér­té­ke­sí­te­ni tud­ják ter­mé­ke­i­ket. Ch­la­dek Ti­bor­ral, a kez­de­mé­nye­zés evangé­li­kus öt­let­gaz­dá­já­val, a bolt társ­tu­laj­do­no­sá­val be­szél­get­tünk. Jerabek-Cserepes Csilla interjúja.
Article Avatar Erdélyben Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:18
Az Ava­tar, James Ca­me­ron 2009 de­cem­be­ré­ben bemutatott film­je va­ló­szí­nű­leg még so­ká­ig büsz­kén vi­sel­he­ti a leg­drá­gább és leg­lát­vá­nyo­sabb film ti­tu­lust. A há­rom­di­men­zi­ós lát­vány so­ka­kat le­nyű­göz, a tör­té­net pe­dig sú­lyos tár­sa­da­lom­kri­ti­kát fo­gal­maz meg: az em­be­rek meg­tá­mad­ják a Pan­do­rán élő benn­szü­löt­te­ket, azért, hogy a föld­jük­ben ta­lál­ha­tó ér­té­kes kö­ve­ket meg­sze­rez­zék, és eb­ből ha­tal­mas va­gyon­ra te­gye­nek szert. Gömböcz Elvira írása.
Article Új­ra­pa­pír a könyv­ki­adó­ban Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:15
A Hul­la­dék Mun­ka­szö­vet­ség (Hu­musz) már­ci­us 1-jé­re már má­so­dik al­ka­lom­mal hir­det­te meg az új­ra­pa­pír vi­lág­nap­ját. Cél­juk, hogy mi­nél szé­le­sebb kör­ben is­mert­té és el­fo­ga­dot­tá te­gyék az új­ra­pa­pír ér­té­ke­it, s így nö­vel­jék a fel­hasz­ná­lá­sát. Töb­bek kö­zött en­nek ak­tu­a­li­tá­sa kap­csán ke­res­tük meg a Lu­ther Ki­adót, az egyik olyan he­lyet egy­há­zunk­ban, ahol a leg­több pa­pírt hasz­nál­ják. Kodács-Simon Eszter interjúja Kendeh K. Péterrel, a Luther Kiadó vezetőjével.
Article Felelősségvállalás a környezetért Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 23:07
Kodácsy-Simon Eszter interjúja Szarka István lelkésszel
Article Püs­pö­ki szol­gá­lat és te­rem­tés­vé­de­lem Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 22:58
Gáncs Pé­tert, a Dé­li Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­két a te­rem­tés­vé­de­lem ügyé­nek ha­zai fel­ka­ro­lá­sá­ról, a kez­de­ti lé­pé­sek­ről, a püs­pö­ki hi­va­ta­li ügy­in­té­zés „kör­nye­zet­ba­rá­to­sí­tá­sá­nak” le­he­tő­sé­ge­i­ről és sze­mé­lyes élet­vi­te­lé­ről kér­dez­tük.
Article Ja­pán­tól Nagy­kö­rű­ig Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 22:56
Gadó György Pál in­ter­júja Si­mó Áron kör­nye­zet­gaz­dál­ko­dá­si ag­rár­mér­nök­kel (2.)
Article Mégis?! Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 22:52
Ezen a té­len iga­zán meg­ta­pasz­tal­hat­juk az idő­já­rás sze­szé­lye­it: hi­deg- és me­leg­re­kor­do­kat, né­ha pe­dig nap­sü­tést, ha­va­zást és ónos esőt egy nap alatt. Re­mény­ség sze­rint 2010-re ki­tű­zött cél­ja­ink, fel­ada­ta­ink, az új év­re tett ígé­re­te­ink és el­ha­tá­ro­zá­sa­ink nem fosz­la­nak sem­mi­vé úgy, mint a ja­nu­á­ri dél­előt­tön gon­dos mun­ká­val fel­épí­tett hó­em­ber né­hány óra alatt… Jerabek-Cserepes Csilla írása.